naše obec

menu

úvodní stránka
kontakty
povinné informace
statistické údaje
úřední hodiny
zastupitelstvo
GDPR
historie
územní plán obce
víceúčelové hřiště
fotogalerie
registr oznámení
e-podatelna
autor stránek
úvodní stránka

úvodní slovo


Vítáme Vás na oficiálních internetových stránkách obce Račín.

aktuality

Poděkování
Obecní úřad Račín děkuje tímto panu Františku Zachovi za celoživotní činnost pro SDH Račín. Dlouhá léta vykonával funkci starosty SDH. Panu Františku Zachovi vyslovuji uznání a dík za obětavou práci pro společnost.

Dětský karneval
Koncem měsíce ledna se v Račínské hospůdce konal dětský karneval. Kapacita hospůdky se zcela zaplnila, sál se hemžil rozesmátými dětmi. Maminky se opravdu činily a děti byly oblečeny do pestrobarevných masek. Hrály se různé hry, proběhla též soutěž o nejlepší masku. Obec zajistila pro malé účastníky občerstvení, které jen podpořilo veselou náladu všech přítomných. Spokojené tváře dětí byly odměnou pro pořadatele karnevalu. Tímto děkuji paní Blumové, paní Subé a panu Blumovi za organizaci tohoto krásného odpoledne.

Počet obyvatel
K 1.2.2020 bylo na Račíně hlášeno 131 trvale žijících obyvatel.

Masopustní průvod
V sobotu 29.2. bude Račínem procházet Masopustní průvod.

Z únorového zasedání zastupitelstva obce
ZO schválilo
1. Ověřovatele zápisu Pavel Zelený, Petr Vaněk
2. Opravu místní komunikace parcela č. 265/2 v k.ú. Račín u Polničky z dotačního titulu
3. Opravu oplocení dětského hřiště
4. Promítání celovečerních filmů na volnočasové ploše v letních měsících
5. Finanční příspěvek ve výši 4000,- Kč Centru pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s., pracoviště Žďár nad Sázavou
6. Funkci asistentky Obecního úřadu Račín Anny Subé na hlavní pracovní poměr (zkrácený úvazek) od 1.3.2020 
7. Termín Račínské lávky dne 22.8.2020
8. Uzavření Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření mezi Obcí Račín a InForm Audit s.r.o.
9. Po vyřízení všech potřebných náležitostí napojení průzkumného vrtu pitné vody na stávající vodovod
10. Nákup požární techniky do částky 20 000,- Kč
11. Územní souhlas – rozvoj obce rok 2021 - 2027
ZO vzalo na vědomí
1. Rozpočtové opatření obce č. 8/2019
ZO Souhlasí
1. S realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny Havlíčkův kraj na období 2021 - 2027

Pro Novinky Jiří Subý, starosta

Rozsvícení vánočního stromu
První adventní neděli se na Račíně konalo slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Ozdoby na zkrášlení vánočního symbolu si zhotovily Račínské děti z přírodního materiálu nasbíraného v lese. Před slavnostním rozsvícením zazněly koledy a starosta obce Jiří Subý popřál přítomným pohodové prožití vánočních svátků v kruhu svých blízkých. Poté byl vánoční strom slavnostně rozsvícen.

Mikulášská nadílka
Jako každý rok obecní úřad připravil pro Račínské děti Mikulášské balíčky. Mikuláš s doprovodem se postarali o doručení balíčků Račínským dětem.

Změna vyvážení komunálního odpadu
Společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. oznámila, že komunální odpad v Obci Račín bude vyvážet jednou za čtrnáct dní v každé liché pondělí.

Pro Novinky Jiří Subý, starosta

Ohlédnutí za rokem 2019

V rámci dotace se provedla oprava všech oken a vstupních dveří v celém objektu obecního úřadu. Pro zlepšení dodávky pitné vody pro občany Račína byl proveden hydrogeologický průzkum. Zdroj pitné vody byl nalezen, parcelu, na které se nový zdroj pitné vody nachází obec odkoupila od původního majitele. V příštím roce chceme průzkumný vrt zrealizovat a pokud bude voda z vrtu nezávadná, bude nový zdroj pitné vody napojen na obecní vodojem. Na tuto akci se budeme snažit sehnat dotaci. Zaměřili jsme se na vyřešení dopravní situace u místního hotelu. Ve spolupráci s policií ČR byl vypracován dopravní projekt a podle něj se umístilo dopravní značení. Pokud budou majitelé vozidel parkujících u hotelu ukáznění, nebude moci dojít k tomu, aby nemohla neprojet zásahová vozidla integrovaného záchranného okruhu. Z kulturních akcí se konal Dětský karneval, Masopust, na Den matek starosta navštívil Račínské babičky a předal kytici s poděkováním za péči o rodinu, Dětský den, Račínská lávka, Vítání občánků, adventní zájezd do Brna, Mikulášská nadílka, výroba vánočních ozdob a slavnostní rozsvícení vánočního stromu. V příštím roce chceme v těchto akcích pokračovat a uvažujeme v případě zájmu v letních měsících promítat celovečerní filmy na volnočasové ploše.

Vánoční tvoření
V neděli 24.11. se v místní hospůdce sešly Račínské děti se svými rodiči, aby vlastnoručně vyrobily ozdoby na vánoční strom. Materiál, který byl použit na zhotovení ozdob byl financován z peněz, jež byly vybrány při Masopustním průvodu. Děti se opravdu činily a s fantazií jim vlastní vytvořily plný koš nádherných ozdob. Opět jedna povedená akce pro naše nejmenší. Poděkování patří paní Hance Blumové a Anně Subé za organizační přípravu.

Vážení občané, Račíňáci
Rok utekl jako voda a čekají nás nejkrásnější svátky v roce, Vánoce. Přeji Vám, abyste krásný čas adventní prožili pokud možno v klidu a mohli vnímat velebnou vánoční atmosféru. Přeji Vám všem spokojené a klidné prožití svátků vánočních, hodně štěstí a pevné zdraví. Pokoj lidem dobré vůle.

Pro Novinky Jiří Subý, starosta

Ukončení nohejbalové sezóny
Poslední neděli v říjnu za krásného počasí proběhlo na volnočasové ploše u Pijáčku loučení s nohejbalovou sezónou. Sešly se rodiny s dětmi a užívaly si sportovního zápolení a různých her. Občerstvení bylo bohaté, voněly vepřové a kuřecí steaky, točilo se pivo a limonáda. Nálada přítomných byla uvolněná a veselá. Večer se o větší legraci postaral svými tanečními kreacemi pohybově nadaný místostarosta. Nutno konstatovat, že tato akce se opravdu povedla. 

Vítání občánků
V sobotu 26. října se v prostorách Obecního úřadu Račín konalo vítání nových občánků. Malí Račíňáci Nikola Slámová, Šťepán Kubíček a Oliver Zich byli přijati jako noví občánci naší malebné obce. Při slavnostním obřadu byl rodičům předán finanční příspěvek ve výši 3000,- Kč na každé dítě a maminky obdržely od starosty kytici růží. Rodiče se zapsali do Pamětní knihy. Novým občanům přejeme do dalšího života hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. 

Informace pro vlastníky lesních majetků
Na úřední desce obce je vyvěšena vyhláška Městského úřadu Žďár nad Sázavou, kterou se sdělují podrobnosti o způsobu převzetí zpracovaných lesních hospodářských osnov pro lesy vlastníků o výměře do 50 ha. Vlastníci těchto lesů, jež se nacházejí v katastrálních územích upřesněných vyhláškou, mohou bezplatně převzít údaje o svých lesních majetcích na Městském úřadu Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí.

Pro Novinky Jiří Subý, starosta

Výlov rybníka Jordán
První říjnovou neděli se konal tradiční výlov místního rybníka. Za účasti přihlížejících diváků naši rybáři zručně vytahovali z vody bohatou nadílku ryb. Kádě se plnily kapry, štikami, cejny a líny. Celoroční práce se vyplatila a bohatý úlovek byl pro rybáře povzbuzením na příští sezónu.

Ze zářijového zasedání zastupitelstva obce
ZO schválilo
1. Ověřovatele zápisu p. Sláma, p. Mach
2. Uzavření Smlouvy na údržbu obecních komunikací v zimním období 2019/2020 mezi Obcí Račín a firmou Jan Holcman, Vepřová, IČO: 02050358
3. Adventní zájezd do Brna v termínu 30.11.2019
4. ZO Račín v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, podle § 17 tohoto zákona a podle nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích schvaluje Sazebník úhrad za poskytování informací
5. Zastupitelstvo projednalo a poté schvaluje změnu usnesení č. 1 bod 3 ze dne 27.1.2015 a to takto: Zastupitelstvo stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty k provádění jednotlivých rozpočtových opatření do výše 100 000,- Kč na jednotlivý závazný ukazatel (paragraf). V neomezené výši lze provádět rozpočtová opatření:
a) pouze v případě příjmů a přidělení účelových dotací
b) pokud se bude jednat o havárii, stav nouze nebo odvracení možných škod.
Ostatní rozpočtová opatření nad 100 000,- Kč na jednotlivý závazný ukazatel schvaluje zastupitelstvo obce. Zastupitelstvo bude o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starosty informováno a bude provedeno stručné zdůvodnění
6. Firmu Vodaservis s.r.o., Žďár nad Sázavou, IČO: 26277841 k realizaci průzkumného vrtu pitné vody a pověřuje starostu k uzavření Smlouvy s výše uvedenou firmou
ZO vzalo na vědomí
1. Rozpočtové opatření obce č. 4/2019 a č. 5/2019

Pro Novinky Jiří Subý, starosta

Nádoba na použitý jedlý olej

Nádoba je umístěna na stanovišti u obecního úřadu. Vhazuje se použitý jedlý olej v uzavřené plastové nádobě (např. pet lahve).

Račínská lávka
Jubilejní 15. ročník Račínské lávky se konal 24.8.2019. Počasí bylo milosrdné a tak se na hrázi rybníka Jordán sešlo značné množství závodníků a diváků. Díky našim sponzorům bylo připraveno občerstvení a tak mohlo začít sportovní klání na prknech položených na hladině rybníka. Tradičně se celé odpoledne neslo v duchu dobré zábavy a veselí. Z průběhu soutěže lze vyzvednout výkon nestora Račínské lávky pana Jaromíra Halousky, který se po letech účastí dopracoval až na třetí fošnu. Blahopřejeme a těšíme se na jeho další start na Račínské lávce. Po skončení akce se všichni rozcházeli s úsměvem na rtech a dobrou náladou.

Nohejbalový turnaj
Poslední srpnovou sobotu se konal nohejbalový turnaj „Bluma cup“. Bylo přihlášeno 9 týmů a za příznivého počasí se mohlo bojovat o stupně vítězů. Pořadatelé se postarali o bohaté občerstvení, kde samozřejmě nechyběl skvělý guláš, který připravila paní Blumová. Vítězem se stal neznámý tým „Haj-ces Vepřová“, který na této soutěži startoval poprvé. Po skončení akce se na volnočasové ploše rozproudila zábava za účasti dětí a dospělých.

Pro Novinky Jiří Subý, starosta

Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa – předcházet a bránit vývoji, šíření a přemnožení kůrovců v lesích ve stavu gradující kůrovcové kalamity
 
Vlastníci lesů jsou dle § 32 zákona č. 289/95 Sb., o lesích povinni předcházet a bránit působení škodlivých činitelů (kůrovců) na les, zejména: bránit vývoji, šíření a přemnožení škodlivých organismů, tedy i jednotlivých druhů podkorního hmyzu poškozujícího les, tj. kůrovců (lýkožrout smrkový, lýkožrout severský, lýkožrout lesklý, atd.), vyskytujících se především na smrku. Nesplněním zákonných povinností v ochraně lesa, daných právě ust. § 32 lesního zákona, se vlastník lesa vystavuje nebezpečí správního řízení a postihu.
Kůrovcová kalamita graduje a vážně ohrožuje lesy na Žďársku. Upozorňujeme vlastníky lesů na nárůst stavu kůrovců v lesích a žádáme o jejich zvýšenou aktivitu, která může omezit výši škod a zbrzdit průběh kalamity. Proto vyzýváme vlastníky lesů v součinnosti s odborným lesním hospodářem k opětovnému prověření stavu jejich lesů a k odstranění a asanaci napadených stromů se zaměřením na stromy čerstvě schnoucí. Napadené dřevo je třeba urychleně mechanicky či chemicky ošetřit a to před výletem dospělců z napadeného dříví. Na tyto činnosti jsou poskytovány dotace. Vylétlé opuštěné souše se zpracovávat nemusí.

Pro Novinky Jiří Subý, starosta

Pitná voda
Máme zase léto, sice ne tak suché, jako minulý rok, ale přesto bychom měli pitnou vodou šetřit. Náš stávající zdroj není bezedný. Pokud budeme hojně zalévat naše zahrady pitnou vodou a napouštět bazény může se stát, že tak jako minulý rok bude ve studni větší odběr než nátok a budeme bez vody. Měli bychom si uvědomit, že voda se stává velmi vzácnou komoditou a podle toho se chovat. Apeluji také na provozovatele zdejšího hotelu a pivovaru, aby si uvědomili nutnost šetření s vodou, není možné, aby někteří vlastníci nemovitých věcí, občané nebo turisté, kteří ani v obci nežijí a navštěvují hotelové zařízení, byli zvýhodňováni a nerespektovali omezení spotřeby vody na úkor občanů obce.

Průzkumný vrt pitné vody
Po jednání s vlastníkem parcely, na které se nachází podzemní pramen pitné vody, došlo k dohodě na odkoupení pozemku. V současné době čekáme na nabytí právní moci k vlastnictví zmíněné parcely. Jakmile bude parcela ve vlastnictví obce, začnou se zařizovat nezbytné legislativní formality včetně dotace pro realizaci průzkumného vrtu pitné vody. 

Pro Novinky Jiří Subý, starosta

Račínská lávka
Termín Račínské lávky je 24.8.2019 v 15.00 hodin. Sejdeme se opět u rybníka Jordán, přijďte se pobavit.

Dětský den v Račíně
První neděli v červnu se konal na volnočasové ploše Dětský den. Počasí přálo, a tak se mohly rozvinout veškeré dětské aktivity. Probíhaly různé soutěže a hry, za dobré výkony byli soutěžící dekorováni medailí. Některé děti dokonce rybařily v blízkém rybníku Pijáček. Nakonec i rodiče se zapojili do soutěžního klání. Na závěr se opékaly párky a domů se šlo s dobrým pocitem příjemně stráveného odpoledne. Děkuji všem pořadatelům za nezištnou pomoc při realizaci této akce. 

Z červnového zasedání zastupitelstva obce
ZO schválilo
1. Ověřovatele zápisu p. Halouska a p. Jeřábek
2. Koupi pozemků parcelní č. 45 a 46 v k.ú. Račín u Polničky za účelem realizace průzkumného vrtu pitné vody za dohodnutou cenu 17000,- Kč 
3. Vyčlenit částku ve výši 2000,- Kč na provoz Linky bezpečí, z.s.
4. Vypracování pasportizace místních komunikací firmou Ing. Jaroslav Flegl, IČ: 45546525, za cenu 14600,- Kč dle přiložené nabídky
ZO vzalo na vědomí
1. Rozpočtové opatření obce č. 3/2019
2. Vyřazovací protokol majetku obce Račín

Pro Novinky Jiří Subý, starosta


Pálení čarodějnic
Také letos se v Račíně pálení čarodějnic vydařilo. Na louce u připravené hranice se sešli malí a velcí Račíňáci, nálada byla výborná, počasí nám též přálo. Opékaly se špekáčky a děti vesele skotačily okolo plápolajícího ohně. Opět se obyvatelé Račína sešli a prožili spolu večer plný smíchu a zábavy. 

Z dubnového zasedání zastupitelstva obce
ZO schválilo
1. Ověřovatele zápisu Luděk Mach, Martin Zich
2. Zprávu o výsledku o přezkoumání hospodaření obce Račín za rok 2018 a závěrečný účet obce Račín za rok 2018 bez výhrad
3. Účetní závěrku obce Račín za účetní období roku 2018 v rozsahu povinných výkazů, dle příloh k jednání, bez výhrad
4. Uzavření Smlouvy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 mezi Obcí Račín a InForm Audit s.r.o. Ing. Hrabákem
5. Uzavření Dodatku č. 2 k Pachtovní smlouvě uzavřené dne 25.5.2017 mezi Obcí Račín a Sdružením Krajina
6. Uzavření Dodatku – dopojištění obecního majetku mezi Obcí Račín a Petrast, a.s., Žďár nad Sázavou
7. Vybudování kontejnerových hnízd na tříděný odpad
8. Poskytnutí jednorázového příspěvku pro narozeného občánka ve výši 3 000,- Kč 
9. Firmu Truhlářství Jámy, s.r.o., k provedení opravy oken a dveří v objektu čp. 18
10. Finanční pomoc při úhradě pohřbu pana Zdeňka Pfaura ve výši 20.308,- Kč

ZO vzalo na vědomí
1. Zprávu o činnosti kontrolního a finančního výboru za rok 2018
2. Rozpočtové opatření obce č. 1/2019
3. Rozpočtové opatření obce č. 2/2019
4. Realizaci dopravního značení u Hotelu Leopold dle předloženého dopravního projektu

Pro Novinky Jiří Subý, starosta

Velikonoční tvoření
První dubnovou neděli proběhlo v Račínské hospůdce dětské tvoření, děti spolu se svými rodiči malovaly velikonoční kraslice. Na tuto akci byly použity finanční prostředky vybrané při Masopustu. Na závěr se opekly špekáčky a děti se spokojeně rozešly domů. Poděkování patří především hlavní organizátorce paní Blumové.

Počet obyvatel
K 1.2.2019 bylo na Račíně hlášeno 130 trvale žijících občanů.

Náhradní zdroj pitné vody
Ve spolupráci s firmou Vodaservis se podařilo lokalizovat podzemní pramen vody nedaleko obecního vodojemu. Po uzavření Dohody s vlastníkem pozemku bude realizován průzkumný vrt. Pokud bude voda nezávadná, podzemní pramen se napojí na obecní vodojem.

Pro Novinky Jiří Subý, starosta


Jubilea
V měsíci únoru oslavila paní Zdena Klímová životní jubileum 90 let. Při této příležitosti přišli gratulovat zástupci obce starosta Jiří Subý a místostarosta Leoš Zich. Předali dárkový balíček a kytici jako výraz uznání a úcty oslavenkyni, která většinu života prožila v naší krásné obci.
Také k paní Marii Veselé přišli poblahopřát zástupci obce s dárkovým balíčkem a kyticí. Slavila krásných 80 let. Při této příležitosti se posedělo a vzpomínalo na staré časy, probíral se i současný život v obci. Oběma oslavenkyním přejeme pevné zdraví, pohodu a hodně optimismu do dalších let.

Masopust
V sobotu 16.2. procházel Račínem Masopustní průvod. Skotačící masky v čele s harmonikářem chodily dům od domu. Obcí se nesl smích účastníků masopustního veselí a hlas harmoniky. Na rozjásané maškary čekalo občerstvení, něco se hodilo bábě do nůše a také kasička se utěšeně plnila. Finanční obnos vybraný při Masopustu se použije na akce pro Račínské děti. Použití peněz bude zveřejněno v Novinkách. Děkujeme všem Račíňákům, kteří přispěli jakoukoli formou pro dobrou věc.

Pro Novinky Jiří Subý, starosta

Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa

Upozorňujeme vlastníky lesů na možné nebezpečí přemnožení kůrovců v lesích a tím vzniku škod na lese. Proto vyzýváme vlastníky lesů v součinnosti s odborným lesním hospodářem k neprodlenému prověření stavu jejich lesů a k odstranění schnoucích či jinak poškozených stromů, včetně jejich asanace. Napadené dřevo je třeba urychleně vyvézt z lesa, nebo mechanicky či chemicky ošetřit a to ve stanovených termínech. V průběhu zimy uschlé či právě usychající smrky, jakož i vývraty a zlomy s vývojovými stádii kůrovce, je třeba zpracovat a odvézt z lesa do konce března tohoto roku. Dříví napadené kůrovcem po 31.3. je nezbytné zpracovat do 31.5.2019, nejpozději však před výletem dospělců z napadeného dříví, což platí obecně v průběhu celého roku. Vylétlé opuštěné souše bez kůry netřeba přednostně zpracovávat. 

Dětský karneval a představení obecní vlajky
Koncem měsíce ledna se v Račínské hospůdce konal dětský karneval. Sál byl zcela zaplněn dětmi s doprovodem rodičů. Děti byly oblečeny v různých maskách, které vytvořily šikovné maminky. Soutěžilo se o nejlepší masku, první tři vyhodnocené masky dostaly dárkový balíček. V průběhu odpoledne a večera děti hrály různé hry, připraveno bylo také občerstvení pro naše malé účastníky. Před začátkem akce starosta Jiří Subý představil přítomným vlajku obce Račín. Dětem byla poté rozdána trička se znakem obce Račín. Na tuto akci byla použita částka 2000,- Kč z výtěžku za Halloween, který děti utržily. Karneval se opravdu povedl a odměnou pořadatelům byly rozzářené tváře našich nejmenších. Na závěr bych chtěl poděkovat paní Blumové, hlavní organizátorce této povedené akce.

Pro Novinky Jiří Subý, starosta


Mikulášská nadílka
Tak jako každý rok, obecní úřad zajistil pro Račínské děti dárkové balíčky. Mikuláš s doprovodem chodili po obci a rozdávali spolu s balíčky úsměvy a Mikulášskou pohodu.

Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa
Upozorňujeme vlastníky lesů na možné nebezpečí přemnožení kůrovců v lesích a tím vzniku škod na lese. Proto vyzýváme vlastníky lesů v součinnosti s odborným lesním hospodářem k neprodlenému prověření stavu jejich lesů a k odstranění schnoucích či jinak poškozených stromů, včetně jejich asanace. Napadené dřevo je třeba urychleně vyvézt z lesa, nebo mechanicky či chemicky ošetřit a to ve stanovených termínech. V průběhu zimy uschlé či právě usychající smrky, jakož i vývraty a zlomy s vývojovými stádii kůrovce, je třeba zpracovat a odvézt z lesa do konce března tohoto roku. Dříví napadené kůrovcem po 31.3. je nezbytné zpracovat do 31.5.2019, nejpozději však před výletem dospělců z napadeného dříví, což platí obecně v průběhu celého roku. Vylétlé opuštěné souše bez kůry netřeba přednostně zpracovávat. 

Z lednového zasedání zastupitelstva obce
ZO schválilo

1. Ověřovatele zápisu Ing. Ivana Königová, Pavel Zelený
2. Uzavření Veřejnoprávní smlouvy na úseku evidence obyvatel mezi Obcí Račín a Městem Žďár nad Sázavou
3. Uzavření Veřejnoprávní smlouvy na úseku projednávání přestupků mezi Obcí Račín a Městem Žďár nad Sázavou
ZO rozhodlo
1. Výše příspěvku na osobní asistenci pro občana obce Račín bude 12.000,- Kč ročně. Diecézní charita Brno bude provádět pololetní vyúčtování za již provedené služby
ZO vzalo na vědomí 
1. Termín Račínské lávky sobota 24.8.2019 v 15.00 hodin
2. Rozpočtové opatření obce č. 6/2018
3. Uzavření Dodatku č. 21, č. 3 a č.1 mezi Obcí Račín a společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., provozovna Žďár nad Sázavou, ke Smlouvám na úseku zajištění odpadového hospodářství
4. Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě k zajištění dopravní obslužnosti na rok 2019 mezi Obcí Račín a firmou ZDAR a.s., Žďár nad Sázavou

Pro Novinky Jiří Subý, starosta


Rozsvícení vánočního stromu a lampiónový průvod
První adventní neděli se na Račíně konalo slavnostní rozsvícení vánočního stromu spojené s lampiónovým průvodem. Po 17.00 hodině od plastiky raka navzdory nepřízni počasí vyšel průvod dětí a rodičů se svítícími lampióny. Po skončení průvodu se všichni shromáždili před obecním úřadem. Za hudebního doprovodu pana Blumy děti zazpívaly koledy. Starosta obce Jiří Subý všem přítomným popřál krásný čas adventní, prožitý v kruhu svých blízkých a klidné, pohodové Vánoce. Poté se vánoční strom slavnostně rozsvítil.

Ohlédnutí za rokem 2018
Z dotačního titulu se zakoupil multifunkční traktor na sečení travnatých ploch v obci. V obci bylo vysázeno 35 stromů v rámci zlepšení životního prostředí. Zakoupily se nádoby na posypový materiál a rozmístily se na různá stanoviště v obci. Dětské hřiště dostalo novou atrakci – dětský kolotoč. V obecním vodojemu byla zabudována nová technologie pro zlepšení dodávky vody. Bylo vytypováno místo pro zhotovení průzkumného hydrogeologického vrtu pitné vody. Majitel parcely byl osloven s žádostí o povolení realizace průzkumného vrtu a následného napojení na obecní vodojem. Z kulturních akcí se konal Masopust, Račínská lávka, rozsvícení vánočního stromu s lampiónovým průvodem, adventní zájezd do Znojma.

Z prosincového zasedání zastupitelstva obce
ZO schválilo
1. Ověřovatele zápisu Luděk Mach, Martin Zich
2. Rozpočet obce na rok 2019
3. Střednědobý výhled obce na rok 2020 a 2021
4. Firmu Vodaservis, s.r.o., Žďár nad Sázavou k provedení průzkumného hydrogeologického vrtu
5. Servis a případnou opravu plovoucího hasičského čerpadla a elektrocentrály
6. Uzavření Dohody na provedení práce mezi Obcí Račín a Milanem Jeřábkem na obsluhu obecní kanalizace a ČOV
7. Uzavření Dohody na provedení práce mezi Obcí Račín a Jaroslavem Kubíčkem na obsluhu obecního vodovodu a vodojemu 
ZO pověřilo
1. Místostarostu L. Zicha k zajištění provedení pasportizace obecních komunikací – termín do 28.2.2019
2. Místostarostu L. Zicha k zajištění zasílání SMS zpráv pro občany Račína – termín do 31.1.2019
ZO souhlasilo
1. S ukončením činnosti Svazku obecních lesů Přibyslav
ZO vzalo na vědomí 
1. Rozpočtové opatření obce č. 5/2018
2. Slib člena zastupitelstva obce 


Zastupitelstvo obce Račín přeje všem občanům
krásné svátky vánoční a hodně zdraví a štěstí v roce 2019

Pro Novinky připravil Jiří Subý, starosta obce

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu – lampiónový průvod

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu spojené s lampiónovým průvodem se koná v neděli 2.12.2018 od 17.00 hodin, sraz účastníků u „Raka“. Zveme děti i dospělé prožít začínající adventní čas.

Halloween 
Ve středu 31.10. byl americký svátek Halloween, a proto Račínské děti v pátek 2.11. vyrazily koledovat ve strašidelných maskách po Račíně. Sešly se před zdejší hospůdkou a začaly obcházet domy. Nezastavila je zima, vítr ani mrholení a prošly tak celý Račín. Potom už si jenom rozdělily koledu a spokojeně odcházely domů aby ještě před spaním mohly postrašit rodiče. 

Pro Novinky Kamila Ošťádalová

Ještě k Halloweenu
Po skončení této akce si děti rozdělily část darů, které dostaly při obcházení vesnice. Zbytek výtěžku, který činil 2.000,- Kč přinesly ke starostovi obce s přáním, aby tento obnos byl použit na vhodnou prospěšnou akci. Přiznám se, že jsem byl velice mile překvapen. Vyrůstají nám opravdu skvělí budoucí občané naší krásné obce. Až tento obnos poslouží svému účelu, budou všichni v Novinkách informováni, na co byl použit. 

Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce dne 30.10.2018
ZO schválilo
1. ověřovatele zápisu – Jaromíra Halousku a Miloše Blumu
2. starostu obce - Jiří Subý
3. místostarostu obce – Leoš Zich
4. finanční výbor předseda - Martin Zich
    členy - Pavel Zelený, Jaromír Halouska
5. kontrolní výbor předseda - Ing. Ivana Königová
    členy - Miloš Bluma, Jan Sláma
6. komisi životního prostředí ve složení Petr Vaněk, Luděk Mach
7. výši měsíčních odměn a příplatků poskytovaných členům zastupitelstva obce dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
8. inventarizační komisi předseda – Ing. Ivana Königová
    členy - Miloš Bluma, Jan Sláma
9. uspořádání adventního zájezdu do Znojma dne 15.12.2018
10. uzavření smlouvy na údržbu místních komunikací v zimních měsících na rok 2018 a rok 2019 s firmou Jan Holcman, Vepřová
ZO pověřilo starostu obce, aby zajistil zakoupení parcely č. 123/1 v k.ú. Račín u Polničky od Státního statku Jeneč, státní podnik v likvidaci
ZO vzalo na vědomí
1. slib členů zastupitelstva obce 
2. rozpočtové opatření obce č. 4/2018

Pro Novinky připravil Jiří Subý, starosta obce

Svoz nebezpečného odpadu

Svoz nebezpečného odpadu proběhne v naší obci dne 12.11.2018, v době od 16.00 do 16.10 hodin, místo přistavení u zastávky. Svoz se nevztahuje na lepenku, azbestové a asfaltové produkty.

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Račín
Volební strana č. 1 – Sdružení nezávislých kandidátů Račín
1. Jiří Subý 65 hlasů
2. Miloš Bluma 63
3. Leoš Zich 61
4. Luděk Mach 57
5. Martin Zich 55
6. Petr Vaněk 62
7. Milan Jeřábek 54
8. Jaromír Halouska 52
9. Pavel Zelený 60
10. Ivana Königová 62
11. Jaroslav Kubíček st. 53
12. Jan Sláma 57
Volební strana č. 3 – Sdružení nezávislých kandidátů
1. Karel Ošťádal 22 hlasů

Poděkování voličům
Jménem Sdružení nezávislých kandidátů Račín bych chtěl poděkovat občanům Račína, kteří nám dali důvěru a tím i mandát k tomu, abychom tak jako v minulých letech vedli obec k prosperitě a všemi silami se starali o spokojenost občanů Račína. Zavazují nás k tomu výsledky komunálních voleb, ze 101 voličů na Račíně jich volilo 80, takto vysoká účast v komunálních volbách na Račíně ještě nebyla. Naše sdružení dostalo drtivou většinu voličských hlasů. S pokorou a se vší odpovědností budeme dál spravovat naší malebnou obec a naším občanům chceme dokázat, že nám nedali svůj hlas nadarmo.

Halloweenské tvoření
V neděli 14.10. za krásného počasí se před Račínskou hospůdkou sešlo poměrně velké množství dětí. Spolu s rodiči se s vervou pustili do vytváření různých masek a dalších výrobků z přírodního materiálu. Po skončení podařené akce proběhlo občerstvení, které bylo pro děti sladkou tečkou na závěr. Dýně a občerstvení byly uhrazeny z posledních peněz vybraných z letošního Masopustu.

Pro Novinky Jiří Subý, starosta


Račínská lávka
Letošní 14. ročník Račínské lávky se konal netradičně až koncem měsíce srpna. V den akce se počasí jako zázrakem umoudřilo a dokonce sluníčko občas nesměle vykouklo spoza mraků. Nic nebránilo tomu, aby mohl být zahájen 14. ročník Račínské lávky. Na hrázi rybníka Jordán se sešlo poměrně velké množství závodníků i diváků. Kdo přišel za dobrou zábavou, nebyl zklamán. Celé odpoledne bylo slyšet smích diváků a veselé povzbuzování soutěžících. Připraven byl i stánek s bohatým občerstvením. Tato podařená akce se stala neodmyslitelnou tradicí naší obce. Na závěr bych chtěl poděkovat našim sponzorům, kteří zajistili ceny a občerstvení. Všichni se budeme těšit na příští jubilejní 15. ročník.

Nohejbalový turnaj
První zářijovou neděli se konal tradiční nohejbalový turnaj „Bluma cup“. Přihlásilo se 7 týmů, nejisté počasí se umoudřilo a přihlášené týmy mohly bojovat o co nejlepší umístění. První místo si vybojoval tým „Alko“, jako překvapení soutěže. Svým pitným režimem a nasazením si toto umístění plně zasloužil. Pořadatelé zajistili občerstvení a paní Blumová vynikající kotlíkový guláš. Vyhlášení vítězů excelentně provedla Zlatuška Halousková. Nezbývá, než se těšit na další ročník této sportovní akce.

Vlajka obce a obecní znak
V pondělí 17.9.2018 starosta obce Jiří Subý spolu s místostarostou Leošem Zichem v sále Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR slavnostně převzali znak a vlajku obce Račín. Byla oslovena autorizovaná firma, která vlajku a znak obce Račín zhotoví. Poté budou obecní symboly umístěny na objekt obecního úřadu.

Voda priorita č. 1
V měsíci srpnu se i u nás na Račíně musela na jeden den provést odstávka pitné vody. Odběr pitné vody byl větší než přítok do studně. Že se tak stalo i nekázní největšího odběratele pitné vody nebudu komentovat. Tato záležitost se bude řešit v nejbližších měsících legislativní cestou. Nelze očekávat v dalších letech výrazné zlepšení situace s dlouhotrvajícím suchem. Hlavním úkolem nově zvoleného zastupitelstva obce bude zajištění plnohodnotné dodávky pitné vody pro občany. Stávající zastupitelstvo obce za uplynulé volební období připravilo finanční rezervu, která by společně s dotačním titulem zajistila vybudování nového záložního zdroje pitné vody. Starosta obce již předběžně jednal se zástupcem majitele dotčené parcely u vodojemu. Dále jednal s odbornou firmou, která se zabývá průzkumem a realizací hydrogeologických vrtů. Je třeba hledat a realizovat všechna řešení zajišťující dodávku pitné vody pro Račín a jeho občany. 

Pro Novinky Jiří Subý, starosta

Ze srpnového jednání zastupitelstva obce

ZO schválilo
1. Ověřovatele zápisu Luděk Mach, Martin Zich
2. Vybavení dětského hřiště a volnočasové plochy
3. Předložený návrh výsadby zeleně v obci, akci provede firma Petr Vaněk

ZO pověřilo
1. Místostarostu, aby zajistil oprávněnou firmu, která provede přesné vytyčení obecních parcel v potřebném rozsahu
2. Starostu, aby vstoupil v jednání s majitelem pozemku, na kterém je umístěno stávající prameniště, výsledkem jednání by měla být dohoda o průzkumu spodních vod, zda v dané lokalitě lze vybudovat nový záložní zdroj vody. Další zdroje vody je třeba hledat i v jiných lokalitách ve spolupráci s vlastníky pozemků

Obecní vodovod
Při kontrole stavu hladiny vody v prameništi, které dodává vodu do obecního vodojemu, byl zjištěn katastrofální nedostatek v přítoku vody do studny. Pokud hladina poklesne ještě o 10 cm, přestane být obec zásobována pitnou vodou z obecního vodovodu. Žádáme důrazně občany, aby nenapouštěli bazény, nemyli auta a nezalévali zahrady pitnou vodou. 
Žádáme také provozovatele Hotelu v Račíně, aby v rámci možností šetřili s pitnou vodou a pokusili se snížit spotřebu vody. 

Pro Novinky Jiří Subý, starosta

Péče o veřejnou zeleň

V měsíci červnu bylo odbornou firmou provedeno zdravotní ošetření veřejné zeleně v obci. Tam kde bylo třeba, se provedly bezpečnostní vazby a odstranily se suché a nebezpečné větve. Do podzimu budou vysazeny nové stromy v různých lokalitách obce.

Nákup nádob na posypový materiál
Zastupitelstvo obce na svém červencovém jednání schválilo nákup nádob na posypový materiál. Nádoby budou umístěny v různých částech obce a v zimních měsících v případě potřeby budou sloužit jako zásobník posypového materiálu pro zlepšení sjízdnosti obecních komunikací.

Z červencového jednání zastupitelstva obce
ZO schválilo
1. Ověřovatele zápisu Jaromír Halouska, Jaroslav Kubíček st.
2. Nákup nádob na posypový materiál
3. Vyřazení nevyhovujícího majetku obce dle předloženého Vyřazovacího protokolu
4. Zajištění tvorby finančních prostředků na obnovu obecního vodovodu a kanalizace

ZO vzalo na vědomí 
1. Rozpočtové opatření obce č. 1/2018

Pro Novinky Jiří Subý, starosta


Tradiční víkendový pobyt u údolí nádrže Pastviny
Začátkem června se konala výprava Račíňáků do Orlických hor. Počasí bylo jako na objednávku, a tak se dospělí společně s dětmi mohli věnovat pěším vycházkám, jízdě na kole a prohánět se na šlapadlech po vodní hladině. Bylo zajištěno vydatné občerstvení a celou akci provázela dobrá nálada spolu se smíchem spokojených dětí. Na závěr děkujeme panu Ing. Danu Obrtelovi za zajištění ubytování.

Vítání občánků
V sobotu 9.června 2018 se v prostorách Obecního úřadu Račín konalo vítání nových občánků. Malí Račíňáci Jindřich Zelený, Karek Boček a Lukáš Uhlíř byli přijati jako noví občánci naší krásné obce. Při slavnostním obřadu byly dětem předány dárky a maminky obdržely od starosty květiny. Rodiče se zapsali do Pamětní knihy. Novým občánkům přejeme do dalšího života hodně zdraví a štěstí.

Pro Novinky Jiří Subý, starosta


Pálení čarodějnic
Ani letos se na Račíně neporušila tradice pálení čarodějnic. Na obvyklém místě se sešli dospělí, a hlavně natěšené děti. Nechyběly opečené buřty a klobásy, také se popíjelo dle věku, dospělí něco ostřejšího a děti samozřejmě nealko. Všichni si užili večer plný smíchu a zábavy.

Stavění májky
V pondělí 30.4.2018 se jako každý rok stavěla máj. Vhodný strom se přivezl z obecního lesa. Provedla se výzdoba a májka byla zručně vztyčena. Vřelé díky všem, kteří přiložili ruku k dílu.

Multifunkční malotraktor
Obec zakoupila komunální techniku, která bude sloužit k sečení zelených ploch v obci a sběru spadaného listí. Bylo provedeno odborné zaškolení obsluhy a technika bude sloužit k zvelebení vzhledu naší obce. 

Račínská lávka
Termín 14. ročníku Račínské lávky je stanoven na 25.8.2018 v 15.00 hodin.

Pro Novinky Jiří Subý, starosta

Obecní zeleň
Na základě posudku od soudního znalce, byly pokáceny tři stromy v lokalitě za rybníkem Jordán. Dle posudku zdravotní stav stromů ohrožoval své okolí. V zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví a majetku občanů byly stromy pokáceny. Místo pokácených stromů budou vysazeny nové, popřípadě se na vhodná místa vysázejí ještě další. Ostatní porosty v obci budou zdravotně ošetřeny odbornou firmou. 

Z dubnového zasedání zastupitelstva obce
ZO schválilo
1. Zprávu o výsledku o přezkoumání hospodaření obce Račín za rok 2017 a závěrečný účet obce Račín za rok 2017 bez výhrad
2. Účetní závěrku obce Račín za účetní období roku 2017 v rozsahu povinných výkazů, dle příloh k jednání, bez výhrad
3. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 7/2007
4. Provedení zdravotního ošetření stromů v lokalitě u plastiky Raka, partyzánského pomníku a lokalita u Pijáčku, novou výsadbu stromů po provedeném pokácení dřevin, které ohrožovaly své okolí
5. Zajištění sběrné nádoby na odběr jedlých tuků a olejů do září roku 2018. Vybudování zpevněné plochy pro kontejnery na tříděný odpad na parcele č. 41/1 v k.ú. Račín u Polničky
6. Ověřovatele zápisu Petr Vaněk, Martin Zich

ZO stanovilo pro následující volební období 13 členů zastupitelstva obce Račín

Pro Novinky Jiří Subý, starosta


Masopust na Račíně
V sobotu 17.2. se v naší obci konal masopustní průvod. Veselý rej masopustních maškar procházel vesnicí, bylo slyšet vyhrávající harmoniku a rozjařený hlahol dovádějících masek. Chodilo se dům od domu, kde na účastníky průvodu čekalo pohoštění a do kasičky přibyla nějaká ta korunka. Vybraná částka se použije jako vždy na financování akcí pro malé Račíňáky. Nezbývá než poděkovat jak účastníkům průvodu, tak občanům Račína za ochotu, vstřícnost a dobrou náladu, která všechny provázela po celý den.

Dětský karneval
V únoru se v Račínské hospůdce konal dětský karneval. Malí Račíňáci i přespolní děti prožily nedělní odpoledne plné zábavy, smíchu a her. Děkujeme organizátorům za dětské úsměvy a dobrou náladu.

Z březnového zasedání zastupitelstva obce
ZO schválilo
1. Předložený návrh znaku a vlajky č. 1 obce Račín
2. Uzavření Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 mezi Obcí Račín a auditorskou firmou InForm Audit s.r.o.
3. uzavření Dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě, uzavřené dne 25.5.2017 mezi Obcí Račín a Sdružení Krajina, Počítky 2, IČO 26525771
4. Ověřovatelé zápisu Jaroslav Kubíček ml., Jaromír Halouska

ZO projednalo informaci o riziku navýšení nákladů obce na odpadové hospodářství, v případě prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech obsahující násobné zdražení skládkovacích poplatků. Zastupitelstvo obce nesouhlasí s podobnými novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad na náklady obce a jejich obyvatel v oblasti odpadového hospodářství. Zastupitelstvo zastává názor, že nové nastavení odpadové legislativy by mělo být provedeno formou vládního návrhu zákona o odpadech připraveného po schválení nových evropských odpadových směrnic a v úzké spolupráci s obcemi a městy. ČR by neměla přijímat povinnosti nad rámec evropského nastavení odpadového hospodářství. Zastupitelstvo vyzývá Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, aby efektivně čelily podobným účelovým snahám, které obce vystavují zřejmému riziku potřeby navýšení nákladů na odpadové hospodářství.

ZO vzalo na vědomí 
1. Rozpočtové opatření obce č. 6/2017
2. Termín 14. ročníku Račínské lávky je stanoven na 25.8.2018 v 15.00 hodin

Pro Novinky Jiří Subý, starosta


Údržba zelených ploch v obci
Obec Račín v rámci dotačního titulu zakoupí multifunkční malotraktor na sečení trávy. V letních měsících bude zajištěno sečení zelených ploch na obecních pozemcích. Na podzim se bude provádět sběr spadaného listí, tato technika bude sloužit k lepšímu životnímu prostředí v naší obci.

Pro Novinky Jiří Subý, starosta


Tři králové
Jako každý rok i letos prošli naší obcí a zpěvem koled se ohlašovali téměř u každého stavení. Připravený košík se plnil různými sladkostmi a kasička penězi určenými pro potřebné, kteří čekají na jakoukoli pomoc. Letos se vybralo 5 860,- Kč. Děkuji všem, kteří přispěli do kasičky s dobrým úmyslem pomoci lidem v nouzi.

Mikulášská nadílka
Račínské děti čekaly s napětím na návštěvu Mikuláše s doprovodem. Obecní úřad zajistil dárkové balíčky pro malé občánky. Úsměvy na tvářích dětí byly odměnou pro organizátory této akce.

Péče o veřejnou zeleň
Obecní úřad Račín objednal u soudního znalce vypracování posudků na stromy, které by mohly znamenat nebezpečí pro své okolí. Na základě těchto posudků se provede zdravotní ošetření veřejné zeleně a v případě hrozícího nebezpečí se budou muset některé stromy pokácet a vysadit nové.

Z prosincového zasedání zastupitelstva obce
ZO schválilo:
1. Ověřovatele zápisu Leoš Uhlíř, Jaroslav Kubíček st.
2. Rozpočet obce na rok 2018 a schvaluje střednědobý výhled na rok 2019-2020
3. Inventarizační komisi ve složení: předseda Ing. Ivana Königová, členové Luděk Mach, Miloš Bluma
4. Vyúčtování a výběr poplatků za rok 2017/2018 zajistí místostarosta Leoš Zich a člen finančního výboru Pavel Zelený
5. Zadat vytvoření návrhu znaku a vlajky obce dle zákona o obcích heraldikovi Mgr. Janu Tejkalovi
ZO zvolilo:
1. Od 1.1.2018 předsedu finančního výboru pana Martina Zicha
ZO vzalo na vědomí:
1. Rozpočtové opatření obce č. 5/2017
ZO revokovalo následující článek z usnesení č. 4/2017 ze dne 12.10.2017: 
S okamžitou platností nebude pronajímat část obecní parcely č. 186/1 v k.ú. Račín u Polničky u plastiky Raka za účelem konání svatebních obřadů. Z tohoto důvodu se v této lokalitě svatby nebudou konat, výjimkou budou občané mající trvalý pobyt na Račíně
ZO rozhodlo:
S platností od 14.12.2017 nebude pronajímat část ani celou obecní parcelu č. 186/1 v k.ú. Račín u Polničky k soukromým účelům

Pro Novinky Jiří Subý, starosta


Rozsvěcení vánočního stromu a lampiónový průvod
Poslední listopadovou neděli se na Račíně konalo slavnostní rozsvícení vánočního stromu spojené s lampiónovým průvodem. Po 16.00 hodině se od plastiky raka vydal průvod dětí a rodičů se svítícími lampióny. Po skončení průvodu se všichni shromáždili u vánočního stromu před obecním úřadem. Za hudebního doprovodu pana Miloše Blumy děti zazpívaly koledy, poté starosta obce Jiří Subý popřál všem přítomným krásné prožití svátků vánočních a nazdobený strom se slavnostně rozsvítil. Jako každý rok ozdoby na strom vytvořily Račínské děti za pomoci dospělých. 

Adventní zájezd do Olomouce
Druhého prosince se Račíňáci vydali poznávat krásy předvánoční Olomouce. Slušně naplněný autobus dorazil po 11.00 hodině do hanácké metropole. Přivítala je vánoční atmosféra v historickém centru města. Po krásně prožitém dni se večer unavení poutníci vydali na zpáteční cestu směrem k Račínu.


Zastupitelstvo obce Račín přeje všem občanům
krásně prožité svátky vánoční
a hodně zdraví a štěstí v roce 2018

Pro Novinky Jiří Subý, starosta

Z říjnového zasedání zastupitelstva obce:

ZO schválilo
1. Ověřovatele zápisu Jaroslav Kubíček ml. a Jaromír Halouska
2. Vyřazení nevyhovujícího majetku obce dle přiloženého vyřazovacího protokolu
3. Uzavření smlouvy na údržbu místních komunikací v zimních měsících na rok 2017 a rok 2018 s firmou Jan Holcman, Vepřová

ZO vzalo na vědomí
1. Rozpočtové opatření obce č. 3/2017 a č. 4/2017

ZO pověřilo
1. Starostu, aby v rámci spolupráce s dotčenými orgány provedl opatření zajišťující nápravu ohledně nevhodného parkování na obecní parcele č. 41/1 v k.ú. Račín u Polničky 

ZO rozhodlo
1. S okamžitou platností nebude pronajímat část obecní parcely č. 186/1 v k.ú. Račín u Polničky u plastiky Raka za účelem konání svatebních obřadů. Z tohoto důvodu se v této lokalitě svatby nebudou konat, výjimkou budou občané mající trvalý pobyt na Račíně

Důchodcovská hostina
Tato originální akce se konala první sobotu v měsíci listopadu. Několik Račínských důchodců věnovalo ne skromnou finanční částku na pohoštění pro kamarády z Račína, kteří jsou výdělečně činní a tak přispívají na důchodcovskou populaci. Účast byla zajištěna formou pozvánek a tak byla Račínská hospůdka plná dospělých a dětí. Všichni si pochutnávali na zabijačkových specialitách, dále se podávaly řízky s bramborovým salátem a různé dobroty. Celé odpoledne a večer se účastníci vesele bavili při labužnickém hodování. Po skončení hostiny se všichni rozcházeli příjemně naladěni a těšili se na případné opakování v příštím roce. 
Motto akce bylo: Kdo nepracuje, ať nejí…

Pro Novinky Jiří Subý, starosta

Výlov rybníka Jordán
Druhou říjnovou sobotu se u Jordánu sešli místní rybáři a zahájili již tradiční každoroční výlov. Na hrázi postávalo četné obecenstvo včetně zvědavých dětí. Díky šikovnosti a zručnosti našich rybářů byly kádě za chvíli plné kaprů úctyhodných rozměrů. Vylovily se i štiky, které zpestřily bohatý úlovek. Budeme jen doufat, že i příští rok budou kádě plné ryb tak, jako letos. 

Zlatá svatba
Koncem měsíce září se v naší obci konala jubilejní první „Zlatá svatba“. Manželé Krškovi po společně prožitých 50. letech manželství oslavili zlatou svatbu a znovu si symbolicky řekli své vzájemné ANO. Obřadu se zúčastnili četní příbuzní a známí. Po skončení oficialit se všichni odebrali do útulného sálu Račínské hospůdky, kde čekalo bohaté občerstvení připravené mistrem kuchařem. Jídlo bylo opravdu vynikající, tak jako nálada svatebčanů. Manželům Krškovým přejeme ještě mnoho hezkých chvil strávených bok po boku.

Mše svatá
V sobotu 16.9.2017 se ve společenské místnosti obecního úřadu konala mše svatá za živé i zemřelé obyvatele Račína. Mši sloužil P. Daniel Kolář z Velké Losenice. Tato aktivita navázala na loňské žehnání upraveného kříže. Račín nemá jinou sakrální památku, ani se k obci neváže žádný svátek. Podle církevního kalendáře se 14. září připomíná svátek Povýšení sv. Kříže, proto byla zvolena první sobota po tomto svátku ke společnému setkání věřících. P. Kolář v promluvě zdůraznil význam společenství, které vyrůstá z rodiny a obce a teprve potom může růst dál.
Mše se zúčastnilo více než 30 lidí, z toho asi polovinu tvořili stálí i přechodní obyvatelé Račína. Hosté byli z Velké Losenice, Sázavy a ze Žďáru. 
Poděkování patří také starostovi a provozovatelům Račínské hospůdky za dobrou spolupráci. 
Doufáme, že se společenství za rok zase sejde. 
Pro Novinky Marie Macková

Pro Novinky Jiří Subý, starosta

Račínský nohejbalový turnaj
První zářijovou sobotu se konal tradiční nohejbalový turnaj „Bluma cup“. Celkem se přihlásilo 12 týmů. Přesto, že předpověď počasí nebyla optimistická, déšť průběh turnaje nenarušil. Bojovalo se urputně o každý bod a diváci viděli zajímavé momenty při sportovním klání. První místo v turnaji si vybojoval tým Vaňous, tak jako minulý rok. Můžeme konstatovat, že akce se podařila a všichni přítomní prožili den plný zážitků. Za zmínku ještě stojí připravený Račínský guláš, který excelentně uvařila paní Blumová, to byla třešnička na dortu tohoto příjemně prožitého dne. Za rok se všichni těšíme na nový ročník „Bluma cupu“.

Račínští vodáci
V srpnu se početná skupina dětí a dospělých vypravila na řeku Ohři. Někteří v kanoi, jiní v raftu strávili několik dní plavbou po této krásné řece. Pod vedením zkušeného vodáka Petra Vaňka prožili nezapomenutelné chvíle a hlavně vrátili se nám všichni v pořádku a spokojení.

Pro Novinky Jiří Subý, starosta

Akce - Rozštípená skála
První víkend v srpnu se konala oblíbená tradiční akce pro děti a dospělé na Rozštípené skále. V pátek večer se připravil tábor pro ubytování dětských i dospělých účastníků. U ohně se opékaly párky a vesele se klábosilo o programu na následující den. V sobotu již děti za dozoru zkušených horolezců zvládly překonat různě obtížné lezecké cesty. Protože po takové fyzické námaze obvykle vyhládne, k obědu se podávaly křupavé řízečky. Odpoledne byla přes údolí natažena lanovka, která končila u sochy mamuta. Děti se nemohly nabažit jízdy z vrcholu skály dolů do údolí. Krásně prožitý den se zakončil opékáním buřtů a hodnocením podaných sportovních výkonů. V neděli se sbalil tábor, provedl se úklid a všichni se vydali směrem k Račínu. Doufejme, že příští rok se tato oblíbená akce bude opakovat a bude tak zdařilá, jako ta letošní.

Stavba technického zázemí
V první polovině srpna proběhla realizace stavby technického zázemí na nově vybudované volnočasové ploše. Práce se chopili zdatní Račíňáci a podařilo se jim vybudovat opravdu důstojné technické zázemí, které je nedílnou součástí volnočasové plochy. Toto zařízení slouží k pohybové aktivitě místních občanů a občánků. Všem dobrovolníkům děkuji za ochotu a vynaložené úsilí.

Pro Novinky Jiří Subý, starosta


Račínská lávka
Letos se v červnu konal již 13. ročník Račínské lávky. V sobotu odpoledne počasí zkoušelo odolnost závodníků. Teplota se pohybovala okolo 15°C a foukal nepříjemný vítr. Přesto se 20 nadšených odvážlivců postavilo na start. Na kole, či na trakaři soutěžící bojovali o co nejlepší umístění. Diváci, kterých bylo i přes nepřízeň počasí slušné množství, strávili spolu se soutěžícími odpoledne plné zábavy a smíchu. Zveme širokou veřejnost na příští 14. ročník Račínské lávky v roce 2018.

ČOV Račín
Žádáme občany a provozovatele restauračních zařízení, aby věnovali zvýšenou pozornost při odvádění odpadních vod do obecní kanalizace. Do kanalizace nepatří biologický odpad, zbytky jídel, fritovací a pokrmový olej, dále veškeré hygienické potřeby, zvláště nerozpustné ubrousky a dámské tampóny, chemikálie, barvy, ředidla, mazadla, oleje, domácí a zahradní chemie. Výše uvedená komodita soustavně vytváří problém při provozu obecní ČOV. Obec musí zvýšenými náklady zajišťovat bezchybný provoz ČOV. Pokud v této oblasti nedojde k nápravě, bude muset Obecní úřad Račín citelně zdražit stočné, aby pokryl vzrůstající náklady. 

Z červencového zasedání zastupitelstva obce
ZO schválilo
1. Ověřovatele zápisu Jaroslav Kubíček st. a Pavel Hájek
2. Rozpočtové opatření obce č. 2/2017

ZO pověřilo
1. Starostu, aby zajistil nápravu závadného stavu sesuv sněhu a ledu z objektu Račín čp. 9 na obecní komunikaci parcela č. 3 v k.ú. Račín u Polničky

Pro Novinky Jiří Subý, starosta 

Oprava obecních komunikací
V letních měsících bude v naší obci provedena vysprávka místních komunikací emulzí s kamenivem. Tato akce bude občanům včas oznámena, aby nedošlo ke komplikacím v dopravě. Práci provede Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Žďár nad Sázavou.

Výlet Račíňáků k údolní nádrži Pastviny
První víkend v červnu se početná výprava dospělých a dětí vypravila do Orlických hor. Cílem byla obec Nekoř, ležící na břehu údolní nádrže Pastviny. Program byl jasný, užít si krásné přírody, sluníčka a podat maximální sportovní výkony na kole i při pěší túře v nádherné přírodě Orlických hor. Nechybělo samozřejmě dovádění na vodní ploše při projížďce na šlapadlech. Dospělí se starali o vydatný přísun potravy, což je zřejmé na pořízené fotografii, kde pan Miloš Bluma a Jaroslav Kubíček připravovali večeři pro hladové krky výletníků. Víkend utekl jako voda a zůstala jenom vzpomínka na krásně prožité dny a na to, jak je nám Račíňákům spolu dobře. To důležité nakonec, velký dík patří Ing. Danu Obrtelovi, který nám zajistil střechu nad hlavou.

Pro Novinky Jiří Subý, starosta 


Pálení čarodějnic
Podle tradice se každý rok o Filipojakubské noci scházejí děti i dospělí na louce nad Račínem, aby přivítali jaro spálením čarodějnice. Tato oblíbená akce i letos proběhla ke spokojenosti všech zúčastněných. Opékaly se buřty a klobásy a popíjelo se, co kdo donesl. U ohně se ozýval veselý křik dovádějících dětí, které si večer opravdu užily. Všem organizátorům této akce v čele s panem Janem Zachem patří náš dík.

Stavění májky
V neděli 30.4.2017 proběhlo na dětském hřišti za Račínskou hospůdkou stavění máje. Věnec a výzdobu májky obstaral pan Jaroslav Kubíček ml. s přítelkyní Katkou. Postavit májku není nic jednoduchého, ale šikovní Račíňáci to provedli dokonale. Četní diváci svým potleskem vyjádřili svůj obdiv ke stavitelům máje.

Račínská lávka
Letošní ročník Račínské lávky se uskuteční v sobotu 17.6.2017, začátek v 15.00 hodin. Zveme širokou veřejnost k účasti na této oblíbené akci.

Den matek
Také letos starosta obce Račínským babičkám předal kytici květů s poděkováním za péči o děti a rodinu s přáním všeho nejlepšího v dalším životě.

Z dubnového zasedání zastupitelstva obce
ZO schválilo
1. Ověřovatele zápisu Petr Vaněk a Leoš Uhlíř
2. Zprávu o výsledku o přezkoumání hospodaření obce Račín za rok 2016 a závěrečný účet obce Račín za rok 2016 bez výhrad
3. Účetní závěrku obce Račín za účetní období roku 2016 v rozsahu povinných výkazů, dle příloh k jednání, bez výhrad
4. Opravy obecních komunikací provedené firmou Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, středisko Žďár nad Sázavou
ZO pověřilo
1. Místostarostu Leoše Zicha a člena zastupitelstva Pavla Zeleného, aby zajistili vyúčtování a výběr poplatků v termínu květen-červen 2017

Pro Novinky Jiří Subý, starosta 

Oprava budovy OÚ Račín

V současné době probíhá v rámci dotace oprava exteriéru a interiéru budovy obecního úřadu. Práce by měly být dokončeny do konce měsíce června.

Poděkování
Touto cestou bych chtěl poděkovat firmě Vodaservis, s.r.o., jmenovitě panu Mgr. Blažíčkovi. Ve středu 5.4.2017 v odpoledních hodinách došlo k náhlé poruše na obecním vodojemu a celá obec byla bez dodávky pitné vody. Podařilo se nám telefonicky spojit s panem Blažíčkem, který ve svém volném čase obětavě provedl odstranění závady na vodojemu. Díky jeho ochotě tak byla dodávka pitné vody pro obec znovu obnovena. Panu Mgr. Blažíčkovi děkuji za jeho nevšední ochotu a vstřícnost.

Zdařilé Velikonoce Račínských dětí
O velikonočním volnu se Račínské děti nenudily. V doprovodu dospělých absolvovaly procházku probouzející se přírodou Račínských lesů, při procházce se našel čas i na opečení párků. Po konzumaci šťavnatých dobrot se posilněné děti vydaly na zpáteční cestu směr Račín. Další den si děti s doprovodem vyjely na výlet do Žďáru nad Sázavou. Prošly se po naučné stezce okolo rybníka Konvent, po zdařilém výšlapu zamířily k bowlingové hale. Se zaujetím sobě vlastním soutěžily při srážení co největšího počtu kuželek. Po návratu se připravovaly na Velikonoční pondělí, které si zcela jistě nechtěly nechat ujít. 

Pro Novinky Jiří Subý, starosta 

Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s., pracoviště Žďár nad Sázavou


Informace pro spoluobčany 2017 

Nabízíme následující služby
Zprostředkujeme kontakt se společenským prostředím, to znamená, že poskytujeme informace o jiných neziskových organizacích, svazech a klubech, které sdružují osoby s konkrétním zdravotním postižením nebo poskytují jiné služby pro zdravotně postižené a seniory.

Informujeme o dávkách, příspěvcích, výhodách a slevách.
Poskytneme poradenství ohledně průkazů OZP, jejich platnosti a výhodách z nich plynoucí, dále parkovacích průkazů, příspěvku na péči a jeho využití, hodnocení 
a posuzování úkonů péče, příspěvku na mobilitu, pomůcek pro osoby se zdravotním postižením, možnosti získání příspěvku na nákup automobilu a úpravu koupelny a za jakých podmínek lze tyto příspěvky získat.

Podáme informace o invalidních důchodech, možnosti získání sociální služby, zaměstnávání zdravotně postižených osob, příspěvku na bydlení, slevy na telefon, plyn, elektřinu, na které mají osoby se zdravotním postižením právo.

Pomáháme s vyplněním různých tiskopisů, vypisováním žádostí, sepsáním odvolání a námitek proti rozhodnutí o zamítnutí. 

CZP je distributorem euroklíčů. Euroklíče rozdáváme klientům, kteří splňují kritéria dána NRZP ČR, která je nositelem projektu. 

Na CZP máme Psychologickou a Pedagogicko-psychologickou poradnu pro dospělé a děti. Službu zajišťuje našim klientům pan Mgr. Novotný. 

Právní poradnu. Naši klienti zde řeší právní problémy týkající se zdravotního postižení či dlouhodobé nemoci. Jedná se především o oblast pracovní, sociální. Poradny jsou pro klienty centra poskytovány zdarma.

Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek…. 
Jako fakultativní činnost nabízíme klientům zapůjčení kompenzační či rehabilitační pomůcky. Zapůjčujeme mechanické invalidní vozíky, nástavce na WC, toaletní křesla, různé typy chodítek, schodolezy. Cena za zapůjčení pomůcky se pohybuje v rozmezí 3-15 Kč za den podle pořizovací ceny pomůcky. 

Rehabilitačně ozdravný pobyt k moři se letos uskuteční v září. Jezdíme do městečka Bibione v Itálii. Zájezd je vhodný pro osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi a seniory.

Kontakty:
tel.: 566 625 703, mob.605 353 612,
e-mail: czp.zdar@volny.cz
vedoucí: Květoslava Růžičková

Informace o povinném předškolním vzdělávání 
Novelizace zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, přinesla několik podstatných změn týkajících se předškolního vzdělávání.
Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné. 
Přestupky ve vztahu k povinnému předškolnímu vzdělávání:
1. Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako zákonný zástupce nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání podle § 342 odst. 2 školského zákona
2. Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako zákonný zástupce zanedbává péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte
Za uvedené přestupky lze uložit pokutu až do výše 5 000,- Kč.

Pro Novinky Jiří Subý, starosta

Z lednového zasedání zastupitelstva obce
 
ZO schválilo
1. Ověřovatele zápisu Jaromír Halouska, Leoš Uhlíř
2. Firmu Josef Kuba - stavební činnost, IČ: 67516394 na provedení opravy obecního objektu Račín čp. 18
ZO vydalo po ověření podle ustanovení § 54 odst. 2 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), že návrh změny č. 1 územního plánu Račín není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1, Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina, ve znění Aktualizace č. 1 -3, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem Krajského úřadu Kraje Vysočina, jako orgán příslušný podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ustanovení § 43 odst. 4 a § 55 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s ustanoveními § 171 až 174 správního řádu Změnu č. 1 Územního plánu Račín. 
ZO vzalo na vědomí v souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu vypořádání připomínek uplatněných při projednání změny č. 1 Územního plánu Račín dle odůvodnění změny č. 1 ÚP Račín. 
ZO stanovilo
1. od 1.2.2017 měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného předsedy kontrolního nebo finančního výboru, dále neuvolněného člena výboru zastupitelstva a neuvolněného člena zastupitelstva v maximální částce dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění (nebo … ve znění pozdějších předpisů)
2. od 1.2.2017 měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného starosty a neuvolněného místostarosty ve výši 80% z maximální možné výše odměn pro danou funkci, dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění (nebo … ve znění pozdějších předpisů)

Masopustní průvod Račínem
V sobotu 11.2.2017 bylo v naší obci slyšet vyhrávající harmoniku. Veselý průvod masek procházel vesnicí. V naprosté většině objektů vítali Račíňáci masky s radostí a úsměvem. Bylo připraveno pohoštění, nějaké dobroty se daly bábě do nůše a každý přispěl finanční částkou do kasičky. Tato částka se použije jako obvykle na akce pro Račínské děti. Večer v Račínské hospůdce předaly masky starostovi klíč od vesnice a vládu nad obcí. Tímto děkujeme všem účastníkům průvodu a občanům Račína za úsměvy a vstřícnost.

Pro Novinky Jiří Subý, starosta obce


Silvestrovská výprava
Všichni, kteří se rozhodli vyrazit tento rok na již tradiční silvestrovskou výpravu, se sešli v 9 hodin u Blumů. Ranní hlášení o povětrnostní situaci stanice Hvězda předpovídalo ideální podmínky. Teplota, tlak, rosný bod slibovaly úžasný zážitek. Miloš ještě rychle zkontroloval zda je Vlaďka zpátky z noční směny, vyzkoušel zda Ram a Dafin dávají pozor a střeží vymezený prostor. 
Po nezbytném ranním posílení, jsme pod velením a osobním dohledem Miloše Blumy vyrazili v počtu 10 osob a 4 psi tentokrát směrem na Staré Ransko. Tentokrát s námi šli pouze dvě děti Danielka a Hanka. Cestou jsme si užívali stále intenzivnější sluneční paprsky, polykali jsme první kilometry a rozvíjeli neomezené rozhovory a diskuze. Jak možná poznáte z vlastní zkušenosti, nikdy jindy si lépe nepopovídáte s přáteli než při výšlapu, kdy máte spoustu času, nic vás neruší a vy nikam nespěcháte. Takže máte spoustu času.
První zastávku na louce za Doubravníkem jsme využili ke kontrole a ochutnání vánočního cukroví, různých teplých i studených nápojů, které jsme si přinesli ve svých batozích. Posíleni, jsme zbývající cestu kolem rybníku Řeka až do Starého Ranska zvládli daleko rychleji. Možná i s vidinou dobrého piva či obědu. Skvělá kuchyně a dobroty jako muflon na šípkové omáčce, steak s chilli omáčkou nebo dívčí klasika - smažák s tatarkou byly zaslouženou odměnou za první půlku cesty.
Na zpáteční cestě jsme se zastavili a pozdravili divočáky v ohradě u Hluboké. Po obdarovaní prasátek starým chlebem jsme podél potoka vyrazili na zpáteční cestu na Račín. Úžasné meandry Doubravy nás vedly lesem sice správným směrem na jihovýchod, ale trefit správnou lesní cestu, která nás dovede až na Račín bylo chvilku malé umění. Ale hledání nám rozhodně cestu domu zpestřilo a malé pátrání nám z klasické túry udělalo zase nezapomenutelný zážitek. Miloš se zase ukázal jako pravý vůdce a celou výpravu dovedl bezpečně zpět a tím potvrdil pravidlo všech našich cest, že jen ta cesta měla smysl, z které jsme se vrátili domů. 
Aby nás příště nebylo míň než psů, věříme, že se přidají i další dvojnožci. 
Nejpozději 31.12.2017 se těší Hanka a Miloš Blumovi, Bláža Kubíčková, Božka, Standa a Petr Vaňkovi, Hanka Drobná, Danča, Denisa a Dan Obrtelovi.

Pro Novinky Dan Obrtel

Z prosincového jednání zastupitelstva obce
ZO schválilo
1. Ověřovatele zápisu Jaroslav Kubíček ml., Jaromír Halouska
2. Rozpočet obce na rok 2017, rozpočtový výhled na rok 2018 a 2019
3. Směřování dotace v roce 2017 na opravu objektu Obecního úřadu Račín čp. 18 a přilehlého okolí
4. Uzavření smlouvy mezi Obcí Račín a auditorskou firmou InForm Audit s.r.o., IČO: 27668410 na vykonání auditu obce Račín v roce 2017
5. Rozpočtové opatření obce č. 4/2016
ZO pověřuje a ukládá 
1. Místostarostovi obce Leoši Zichovi, aby do 31.1.2017 zajistil uhrazení dlužných pohledávek

Tři králové
Opět prošli naší vesnicí a zastavili se skoro u všech domků, zazpívali, předali informační letáček Charity Žďár nad Sázavou, pár tříkrálových cukříků, nadepsali nad dveře K+M+B+2017 (vím, někde jsme to opomněli a to se omlouváme) a na oplátku byli obdarováni sladkostmi a také penězi. Tak tomu je už několik let tady u nás!
Chtěla bych moc poděkovat VŠEM, co se na nás těšili a s úsměvem nám otevřeli, někteří nás dokonce pozvali dál, k sobě domů na krátkou návštěvu (dlouhá být nemohla, to bychom nestihli obejít celý Račín do setmění) a pak hlavně všem, co přispěli penězi! Toho si velice vážím, je to moc milé gesto a musím říci, že štědrost u nás v obci byla letos velká, a to je dobře! Myslím, že je to moc pěkné, přispět na dobrou věc, pomoci tak lidem nemocným, starým, ale i třeba mladým, nebo i malým dětem, co pomoc potřebují a nebo nemohoucím a v nouzi. Letošní výtěžek by měla žďárská Charita použít na zajištění svého provozu a rozvoje Oblastní charity Žďár nad Sázavou a menší část výtěžku by měla přispět i na humanitární a mezinárodní pomoc. 
A tedy letos, dne 10. 1. 2017, se u nás na Račíně vybralo hezkých 8.601,- Kč!!! To je o 1.007,- Kč více, než v loňském roce! Ovšem je to ale o 1.299,- Kč méně, než v roce 2014, to byla nejvíce naplněná kasička, ano bylo to 9.900,- Kč!
A tak ještě jednou děkuji všem, co přispěli do kasičky a tím pomohli jiným, co na pomoc čekají! 

Pro Novinky Marie Kubálková

Vyrábění ozdob na stromek

Dvě listopadové neděle patřily dětem a vyrábění ozdob na stromek. První neděle byla věnována výtvorům ze sena a slámy. Všichni zúčastnění vyrobili spoustu krásných ozdob, kdy pod rukama dětí vznikali hezky nazdobené věnce, srdíčka či andělíčci. Dokonce i zásoby sena jsme ještě museli doplňovat. Druhou neděli se dodělávaly další ozdoby. Vyráběly se vánoční koule, hvězdy a různé další dekorace. Za oba dny se vyrobila spousta ozdob, děti i dospělí se bavili a nezbývalo než se těšit na zdobení stromku.

Pro Novinky Jana Vaňková

Nejlepší svíčková na Račíně
Poslední listopadovou sobotu se uskutečnila na Račíně soutěž o nejlepší svíčkovou. Prvotní nápad vznikl už před několika lety jako sázka dvou místních Račíňáků, ale zrealizoval se až teď. Nakonec se do této akce zapojilo více „kuchařů“. Celkově se hodnotilo z pěti vzorků svíčkové a hodnotilo ji šest předem vybraných porotců, včetně Račínských dětí. Večer to byl vskutku zábavný a porotce přišlo povzbudit spoustu místních. Po řádném zhodnocení došlo na vyhlášení nejlepší svíčkové. Porota nakonec vybrala svíčkovou paní Jany Vaňkové a hlavní cena byla obří dřevěná vařečka. Všechny uvařené vzorky byly vynikající a dokonce na druhém a třetím místě skončili Račínští chlapi, kteří vařili tuto výbornou omáčku vůbec poprvé. Doufáme, že se obdobná ochutnávka bude ještě někdy pořádat a vařením svíčkové to teprve začalo. Tímto děkujeme všem zúčastněným a organizátorům, kteří se podíleli na celé této akci.

Pro Novinky Jana Vaňková

Rozsvěcení vánočního stromku
První adventní neděle letošní rok připadla na 27. listopadu. I my na Račíně již tradičně vítáme příchod předvánočního času zdobení a rozsvěcení vánočního stromu. Děti dorazily na čtvrtou hodinu a sami si nazdobily stromek ozdobami, které vyráběly. Poté ještě nacvičily koledy. V 17 hodin už bylo kolem stromu spousta místních a čekalo se na projev starosty obce pana Subého, který všem popřál krásně strávený advent a vánoční svátky. Poté se rozsvítil stromek a děti zazpívaly koledy. Byl to příjemně strávený večer a všichni odcházeli domů s úsměvem na rtech. Velký dík patří dětem – bez nich by totiž vánoční čas nebyl tím čím je.

Pro Novinky Jana Vaňková


archiv...

Vážení návštěvníci stránek,
aktuální dokumenty naleznete v rubrice
úřední e-deska

starší dokumenty naleznete v 
archivu úřední desky

kde nás najdete

Živé obce

Ziveobce.cz

kalendář

dnes má svátek

jste návštěvník číslo

 

úřední e-deska

nové fotografie

Dětský karneval

Vánoční tvoření

Vítání občánků

Ukončení nohejbalové sezóny

Výlov rybníka Jordán

Račínská lávka

Dětský den
v Račíně

Velikonoční tvoření

Dětský karneval
a představení obecní vlajky

Rozsvícení vánočního stromu a lampiónový průvod

Dětský karneval

Rozsvěcení vánočního stromu
a lampiónový průvod

Důchodcovská hostina

Zlatá svatba

Výlov rybníka Jordán

Račínský nohejbalový turnaj

Račínští vodáci

Stavba technického zázemí

Rozštípená skála

Račínská lávka

Račínský kříž

Halloween

Halloweenské tvoření

Vyrábění z těsta

Výlov rybníka Jordán

Račínský nohejbalový turnaj

Stopovaná Račín - Dářko pro děti

Víceúčelové hřiště

Stavění májky
a pálení čarodějnic

Jarní tvoření s dětmi

Masopustní průvod Račínem

Tři králové

Vítání občánků

Nohejbalový turnaj

Revitalizace zeleně
v okolí vodojemu

Račínská lávka

Dětský den
na Rozštípené skále

Masopustní průvod Račínem

Slavnostní rozsvícení vánočního stromku a Mikulášská nadílka

Halloween na Račíně

Nohejbalový turnaj

Račínská lávka

Vítání občánků

Den dětí

Čarodějnice

Račínská lávka

Dětský den

Pálení čarodějnic

Masopust

My Tři králové … 

Masopust 2012

Pálení čarodějnic
Pálení čarodějnic
Letecké snímky
Letecké snímky
Dračí lodě 2008 Velké Dářko
Dračí lodě 2008 Velké Dářko
čarodějnice
čarodějnice
výlov rybníka Jordán
výlov rybníka Jordán
Račínská lávka
Račínská lávka
dětský den
dětský den