Vítáme Vás na internetových stránkách obce Račín

Naše obec


Výlov rybníka Jordán
Letošní podzimní výlov rybníka Jordán byl skutečně podařený. Diváci na hrázi mohli v kádích vidět velké množství kaprů, štik a dalších druhů ryb. Račínští rybáři mohou být s úlovkem opravdu spokojeni.


Zimní údržba komunikací – parkování!!!
Z důvodu zajištění zimní údržby místních komunikací žádáme naše občany, aby neparkovali na veřejných komunikacích. Na parkování využijte své pozemky a předzahrádky. Pojďme se chovat zodpovědně a neztěžujme práci firmě zajišťující prohrnování sněhu. Děkujeme všem za pochopení.


Mikulášská nadílka
Vzhledem k tomu, že se plánovaná mikulášská besídka nemohla z důvodu epidemiologického opatření konat, bylo nutno zajistit roznos mikulášských balíčků, které obec každý rok zajišťuje pro Račínské děti. Mikuláš, anděl a čert obešli vesnici a předali našim dětem balíčky se sladkostmi a ovocem. Odměnou jim byly rozzářené tváře překvapených Račíňáčků.

Ohlédnutí za rokem 2021
Podařilo se nám v rámci dotačního titulu provést výměnu technologie v obecním vodojemu včetně automatické tlakové stanice, napojit nový zdroj pitné vody na vodojem a celou akci úspěšně zkolaudovat. V současné době disponujeme dvěma zdroji pitné vody. V obecním objektu se realizovala oprava dvou bytových jednotek, výměna sprchových koutů, oprava omítek, výmalba a další nutné opravy. Provedla se plošná výměna vodoměrů v obci. Z kulturních akcí proběhlo vítání občánků, kdy se vítal rekordní počet pěti novorozenců. Na Den matek starosta navštívil Račínské babičky a předal kytici s poděkováním za péči o rodinu. Dětský den – děti viděly živé představení se cvičenými papoušky. Na volnočasové ploše se konala palačinkyáda pro Račínské děti, malí účastníci si sami připravili a snědli chutné palačinky. Tradiční Račínská lávka se opět povedla, což konstatovali přítomní závodníci a diváci. Kulturních akcí jsme měli naplánováno daleko více, ale v souvislosti s covidem jsme je museli zrušit.

Zastupitelstvo obce Račín přeje Račíňákům klidné prožití svátků vánočních, mnoho hezkých chvil v kruhu svých blízkých. Rokem 2022 ať vás provází pohoda a pevné zdraví.Pro Novinky Jiří Subý, starosta obce

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
První adventní neděli 28.11.2021 v 17.00 hodin se slavnostně rozsvítí vánoční stromek před budovou OÚ. Zazní vánoční koledy a v místní hospůdce budou určitě připraveny horké nápoje pro účastníky této tradiční akce. Srdečně všechny zveme.

Mikulášská besídka
Příchod Mikuláše se blíží, tak jsme zajistili výrobu mikulášských balíčků pro Račínské děti. Balíčky jim předá Mikuláš v doprovodu čerta a anděla na mikulášské besídce. Besídka se koná 4.12.2021 v Račínské hospůdce, začátek je v 17.00 hodin. Obdarovat se mohou i dospělí, pokud bude Mikulášovi předem předán dárek se jménem. Přijďte v co největším počtu.

Adventní zájezd
V sobotu 11.12.2021 se koná adventní zájezd do Kutné Hory. Odjezd autobusem z Račína v 9.00 hodin, návrat z Kutné Hory v 17.00 hodin. Bližší informace občanům poskytne asistentka obecního úřadu, u které si také můžete rezervovat místa. Zveme občany k účasti na tomto zájezdu a doufáme, že covidová situace bude příznivá a zájezd se podaří zrealizovat.

Zimní údržba komunikací – parkování
Z důvodu zajištění zimní údržby místních komunikací žádáme naše občany, aby neparkovali na veřejných komunikacích. Na parkování využijte své pozemky a předzahrádky. Pojďme se chovat zodpovědně a neztěžujme práci firmě zajišťující prohrnování sněhu. Děkujeme všem za pochopení.

Račínská hospůdka
Široké veřejnosti oznamujeme, že nová kuchyně je už v provozu. V nabídce jsou připraveny různé druhy chutných pokrmů a zapít je můžete řízným Radegastem. Všechny Vás vřele zve provozovatel pan Petr Bureš s personálem.

Odečty vodoměrů
V současné době probíhají odečty vodoměrů. Po odečtech se připraví vyúčtování, začátkem příštího roku bude proveden roznos občanům a platba proběhne do konce února daného roku.

Pro Novinky Jiří Subý, starosta obce


Kolaudace nového zdroje pitné vody
V říjnu jsme zkolaudovali nový zdroj pitné vody a jeho napojení na vodojem. V současné době disponujeme dvěma zdroji pitné vody, původní studní a novým podzemním vrtem. Nový vrt je veden do hloubky 70m, kde je zásoba podzemní vody. Pokud bude ve stávající studni dostatek vody jako tento rok, budeme z větší části používat původní zdroj. Výroba pitné vody ze starého zdroje je lacinější než z nového vrtu, u kterého je potřeba větší množství elektrické energie. Nový vrt bude dodávat vodu určené měsíce v roce, aby nová technologie byla v provozu. Pouze v případě dlouhodobého sucha bude využit ve větší míře, aby se zajistila dodávka vody pro občany.


Palačinkyáda
Na volnočasové ploše u Pijáčku se konala akce pro děti – výroba palačinek. Děti si samy připravovaly těsto a za dozoru dospělých tvořily chutné palačinky s různými náplněmi. Je třeba konstatovat, že všechny palačinky se s velkou chutí snědly a děti byly maximálně spokojené. Tuto povedenou akci připravily paní Anna Subá s Hankou Blumovou, tím jim patří zasloužený dík.
Pro Novinky Jiří Subý, starosta obce

Obec Věcov vybudovala s dotační podporou v místní části Jimramovské Pavlovice sociální bydlení ZDE

Povolování kácení dřevin
Přijetím nového stavebního zákona došlo k přijetí zásadní změny v kompetenci povolování kácení dřevin rostoucích mimo les, dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., kdy tyto kompetence byly přesunuty na obecní úřady s rozšířenou působností (a na území CHKO na AOPK ČR).


Račínská lávka
Tradiční akce se konala v sobotu 21.8.2021. Počasí nám letos přálo a tak se mohlo nerušeně soutěžit. Startovací tabule se slušně zaplnila a diváků se sešlo také dost. Stánek s občerstvením zajistil pan Petr Bureš s rodinou, nový nájemce Račínské hospůdky. Podával se pikantní gulášek, párky v rohlíku, chlazené Dalešické pivo a točená limonáda. Díky tomu zavládla na hrázi rybníka Jordán veselá nálada a soutěžící se zaujetím absolvovali celé sportovní odpoledne. Letošní již 17. ročník se opět povedl a to i díky našim sponzorům, kterým touto cestou vřele děkuji.

Nohejbalový turnaj
Jako každý rok poslední srpnovou sobotu se konal tradiční „Bluma cup“. Soutěžilo osm týmů a bojovalo se nejen na hřišti, ale i s počasím. Naštěstí byla příroda milosrdná a celý turnaj se dohrál bez větších problémů. Účastníci měli k dispozici bohaté občerstvení a také pitný režim se dodržoval. Pilo se výborné točené pivo a osvěžující limonáda. Nutno dodat, že všechno pivo se vypilo a sud s limonádou zůstal poloprázdný. Vítězem turnaje se stal tým Lazaři, druzí Škrdlovice a třetí tým Kopni-to. Zbývá konstatovat, že celý den a také večer proběhl ve veselé náladě a s humorem.

Pro Novinky Jiří Subý, starosta obce


Oprava interiéru budovy OÚ Račín
V současné době probíhá oprava obou bytových jednotek v obecním objektu. Probíhá rekonstrukce podlah, stěn a stropů. Bude provedena výměna stávajících sprchových koutů. Byty se kolaudovaly před 17-ti lety a jejich stav vyžaduje opravu většího rozsahu. Finanční částka potřebná na provedení této akce byla minulý rok dána do letošního rozpočtu obce.Výměna vodoměrů
V naší obci byla provedena plošná výměna vodoměrů. V měsíci listopadu budou provedeny odečty a poté vyúčtování vodného-stočného. Poslední odečty proběhly v červnu roku 2020, proto bude účtováno období červen 2020 až listopad 2021 a následná platba za toto období bude vybrána do 28.2.2022. Následující roky budou prováděny odečty vždy v listopadu a platba vodného-stočného proběhne za daný rok.

Kontejner na textil
V dohledné době bude pořízen kontejner na textil, určený pouze ke sběru oděvů, obuvi a textilu pocházející z domácností. Umístěn bude pod obecním úřadem u ostatních kontejnerů.

Z červencového zasedání zastupitelstva obce
ZO schválilo pronájem obecního objektu Račín čp. 18 – Pohostinství a dvě bytové jednotky panu Petru Burešovi, Žďár nad Sázavou na dobu 5 let s případným prodloužením smlouvy dle zájmu obou stran před uplynutím její platnosti a zároveň ZO pověřuje starostu k uzavření Nájemní smlouvy mezi Obcí Račín a Petrem Burešem
ZO neschválilo žádost paní Ivany Uhlířové o odprodej obecního pozemku parc. č. 114/1 trvalý travní porost o výměře 101 m2 a obecního pozemku parc. č. 252/42 trvalý travní porost o výměře 11m2 v k.ú. Račín u Polničky, paní Uhlířové nabídne výše zmíněné pozemky k pronájmu
ZO revokovalo následující článek z usnesení ZO č. 1/2021 ze dne 9.2.2021: pronájem obecního objektu Račín čp. 18 – Pohostinství a dvě bytové jednotky panu Milanu Drdlovi na dobu 5 let. Měsíční nájemné bude činit 7000,- Kč s možností valorizovat nájemné v průběhu trvání Nájemní smlouvy
ZO rozhodlo s okamžitou platností zrušit článek z usnesení č. 1/2021 z dne 9.2.2021
ZO nepronajalo obecní objekt Račín čp. 18 – Pohostinství a dvě bytové jednotky panu Milanu Drdlovi

Pro Novinky Jiří Subý, starosta


Vítání občánků
V sobotu 19. června se na Račíně konalo vítání nových občánků. Tentokrát to byl rekordní počet pěti novorozenců. Během obřadu Pája Slámová procítěně zarecitovala báseň, která dojala všechny přítomné. Starosta obce po slavnostním projevu předal maminkám kytici s pamětní knihou pro miminko a asistentka obecního úřadu rozdala rodičům obálky s finančním obnosem ve výši 3000,- Kč na každého občánka. Obřad byl natočen na DVD a každá rodina ho dostane na památku, jako vzpomínku na tyto slavnostní chvíle.

Nádoby na tříděný odpad
Žádáme občany, aby se snažili tříděný odpad vhazovat do nádob rozložený (hlavně papír), případně sešlapaný (hlavně lehké kovy – plechovky od piva, konzervy). Zamezí se tím časté vyvážení servisní firmou, která citelně podražila a v budoucnu ještě podraží náklady za tuto službu.

Pro Novinky Jiří Subý, starosta

Dětský den
Dětský den
Poslední květnovou sobotu proběhl na Račíně Dětský den. Děti viděly vystoupení cvičených papoušků. Zájem dětí byl veliký, přijely děti i z blízkého okolí. Po vystoupení se děti přesunuly na volnočasovou plochu, kde se i za nepřízně počasí opékaly buřty. Po dlouhé době zaviněné vládními opatřeními vzhledem k epidemii Covidu se mohla konat tato akce, zaměřená pro naše nejmenší. Poděkování patří paní Hance Blumové a Anně Subé za organizaci Dětského dne.

Platba poplatků
Obecní úřad Račín oznamuje občanům, že vzhledem k nové legislativě se poplatky budou vybírat a platit za celý kalendářní rok. To znamená, že odečty vodoměrů budou probíhat v listopadu daného roku a vodné-stočné se bude dle náměru na vodoměru platit do 28.2. následujícího roku. Platba poplatků za odpady a psy se provede do 28.2. daného roku. Tento rok se výjimečně platba poplatků za odpady a psy provede v měsících červenec a srpen. Stavy vodoměrů se odečtou v listopadu, provede se vyúčtování a platba za vodné-stočné za rok 2021 proběhne do 28.2.2022. Občané obdrží vyúčtování stejným způsobem jako doposud. Veškeré informace poskytne asistentka OÚ, tel. 777240272.

Výměna vodoměrů
Během letních měsíců bude provedena plošná výměna vodoměrů, majitelé objektů budou včas upozorněni na termín výměny.

Pro Novinky Jiří Subý, starosta

Oprava silnice Vepřová – Radostín
Stavba zahájena 3.5.2021, ukončení se plánuje do 28.5.2021. V době opravy je silnice III/35014 zcela uzavřena, objízdné trasy jsou značeny.

Přihlášení a odhlášení psa
Majitel psa má povinnost přihlásit psa staršího tří měsíců správci poplatků – na obecní úřad. Taktéž je potřeba psa odhlásit v případě ztráty (úmrtí apod.).

papoušek
DEN DĚTÍ
Dne 29.5.2021(sobota) ve 14.00 hodin v Račínské hospůdce proběhne živé představení PIRÁTSKÁ SHOW S PAPOUŠKAMA

Račínské děti mají vstupné zdarma a dospělí 60,- Kč/osoba.
Po představení bude na hřišti u Pijáčku opékání buřtů, občerstvení pro děti je zajištěno.
!!!Přijďte se pobavit a společně strávit hezké odpoledne!!!
(Prosíme o dodržení vládních nařízení – především ve vnitřních prostorách ochrana úst)

Pro Novinky Jiří Subý, starosta

Nově otevřené testovací centrum
Domácí hospic Vysočina, o.p.s. otevřel od 1.4. testovací centrum. Slouží především pro testování lidí z firem, institucí a pro OSVČ.
Testování provádějí zkušené zdravotní sestry za použití antigenních testů z nosohltanu, jejichž úspěšnost detekce se pohybuje kolem 97 %.
Zájemci se mohou na termínech a podrobnostech telefonicky domluvit s vrchní sestrou Mgr. Petrou Křížkovou, DiS. (tel.: 605 561 560). Testování je zdarma.

Velkoobjemový odpad a železný šrot
V měsíci květnu proběhne svoz velkoobjemového odpadu, také bude přistaven kontejner na svoz železného šrotu. Upozorňujeme občany, aby do těchto kontejnerů nevhazovali staré pneumatiky, zbytky barev a podobný nebezpečný odpad. Termíny svozů budou včas oznámeny.

Výměna domovních vodoměrů
Pokud nám dovolí situace ohledně epidemie COVID-19, bude koncem května, nebo v průběhu června provedena plošná výměna domovních vodoměrů. Při výměně se zároveň provedou odečty náměrů vodoměrů potřebné k realizaci vyúčtování. Tato akce bude rovněž občanům v předstihu oznámena.

Pro Novinky Jiří Subý, starosta

Registrace očkování COVID
Obecní úřad Račín nabízí občanům ve věku 70+ pomoc při registraci ohledně očkování proti Covid-19. Zájemci se mohou dostavit osobně na obecní úřad v úředních hodinách, nebo se domluvit telefonicky na čísle 777 240 272 – asistentka OÚ.

Napojení nového vrtu pitné vody
Od začátku měsíce března probíhá napojení nového zdroje pitné vody na stávající vodovod. Zároveň se ve vodojemu instaluje zařízení na odstranění manganu a železa, pokud by to situace vyžadovala. Dále se realizovalo provzdušňovací zařízení na odstranění případného radonu. Montážní práce by měly končit během dubna. Poté bude následovat nezbytná legislativa a v létě by proběhla kolaudace celého díla.

Problém – odpady
V prosinci 2020 byl schválen nový zákon o odpadech. Od 1.1.2021 razantně podražily skládkové společnosti, stejně tak to budou mít nastavené svozové společnosti. Zákon zavedl zvýšenou cenu za skládkování, ale je zde také možnost čerpat slevu při ukládání menšího množství odpadu. Má to ovšem háček, abychom dostali slevu, každý trvale žijící občan nesmí vyprodukovat za rok 2021 více než 200 kg komunálního odpadu. V současné době jsme na tom tak, že na každého občana vychází 259 kg komunálního odpadu. Je na zvážení každého, aby do popelnice vhazoval skutečně nezbytný odpad. Zbytky jídel a podobná komodita se dají kompostovat. V roce 2021 se bude připravovat nová vyhláška, která bude platná od 1.1.2022, kde budeme muset zvýšit cenu poplatku za odpad. Je třeba zmínit, že výdaje na komunální odpad obec dotuje a bude samozřejmě dotovat dále, ale navýšení ceny za odpad je nezbytné vzhledem k narůstajícím nákladům.
Na obecním úřadě jsou stále k dispozici tašky na tříděný odpad (plast, papír, sklo, kov), kdo má zájem, přijďte si je zdarma vyzvednout v úřední hodiny na OÚ.

Pro Novinky Jiří Subý, starosta

Kůrovcová kalamita
Upozorňujeme vlastníky lesů na pokračující kůrovcovou kalamitu. Pravidelně kontrolujte svoje lesy. Napadené zelené stromy s opadávající kůrou či stromy rezavějící je třeba zpracovat a odvézt z lesa do konce března 2021, popřípadě mechanicky asanovat či chemicky ošetřit. Na tyto činnosti jsou poskytovány státem dotace. Vylétlé opuštěné souše se zpracovávat nemusí.

Informace a novinky z Centra pro zdravotně postižené kraje Vysočina Žďár nad Sázavou
1.ZTP a elektronické dálniční známky v roce 2021

Pro držitele parkovacích průkazů a současně průkazů ZTP nebo ZTP/P se nic nemění a pro příští rok zůstává stejný stav, jako je letos. To znamená, že pokud je osoba držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P a má zároveň parkovací průkaz, tak nemusí i nadále kupovat elektronickou dálniční známku, a může jako dosud, přenášet svůj parkovací průkaz z jednoho auta do druhého. U osob neslyšících a nedoslýchavých, které jsou držiteli průkazu ZTP, případně ZTP/P, není parkovací průkaz podmínkou, ale platí stejný režim jako u ostatních držitelů průkazů. To znamená, že se nemění vůbec nic. Jen upozorňujeme, že pokud se jízda nekoná v souvislosti s držitelem průkazu ZTP a ZTP/P a takové vozidlo nebude mít elektronickou dálniční známku, tak může být provozovatel vozidla pokutován. Je potřeba odstranit loňskou dálniční známku ze skla, nesmí tam vůbec být.

Z únorového zasedání zastupitelstva obce
ZO schválilo

1. Ověřovatele zápisu Petr Vaněk, Jan Sláma
2. Pronájem obecního objektu Račín čp. 18 – Pohostinství a dvě bytové jednotky panu Milanu Drdlovi na dobu 5 let. Měsíční nájemné bude činit 7000,- Kč s možností valorizovat nájemné v průběhu trvání Nájemní smlouvy
3. Termín Račínské lávky 21.8.2021

ZO vzalo na vědomí
1. Rozpočtové opatření obce č. 8/2020

ZO podmiňuje
1. Pořízení změny č. 2 územního plánu Račín úhradou nákladů uvedených v §55a odst. 2 písm. f stavebního zákona panem Borisem Slámou, na jehož návrh a z jehož výhradní potřeby je změna č. 2 pořizována

ZO neschválilo
1. Žádost paní Lenky Nečasové o prodej části obecní parcely č. 138/1 v k.ú. Račín u Polničky. Výše zmíněná parcela je v režimu omezení vlastnického práva – věcné břemeno (podle listiny) CHKO II.-IV. zóna

Pro Novinky Jiří Subý, starosta

Dotazníkové šetření pro obce – Dům s pečovatelskou službou ve Škrdlovicích – dopis ZDE, dotazník ZDE

Prohlášení hejtmana Kraje Vysočina Vítězslava Schreka o očkování proti nemoci COVID-19 ZDE a ZDE

Svoz komunálního odpadu
Společnost AVE odpadové hospodářství a.s. oznamuje změnu ve svozu komunálního odpadu v roce 2021 – bude se vyvážet každý sudý týden v pondělí.

Nový zdroj pitné vody
V letošním roce se bude napojovat nový zdroj pitné vody na stávající vodojem. Ve vodojemu bude provedena montáž nové technologie. Proběhlo výběrové řízení a vybraná firma do konce srpna letošního roku celou akci zrealizuje. Obecní vodovod bude zásobován ze dvou zdrojů, takže i v období delšího sucha by neměl být větší problém s dodávkou vody. Zároveň jsme na Státní fond životního prostředí ČR podali žádost o dotaci na toto dílo. Věříme, že se nám podaří napojení nového zdroje a montáž nové technologie ve vodojemu financovat z větší části formou dotačního titulu, tak jako u realizace průzkumného vrtu pitné vody.

Počet obyvatel
Počet trvale žijících obyvatel v obci Račín je ke dni 11.1.2021 celkem 132 osob.

Pro Novinky Jiří Subý, starosta

Ohlédnutí za rokem 2020
V rámci dotace se realizoval průzkumný vrt pitné vody a oprava místní komunikace – cesta směrem k Dářku. Dětské hřiště dostalo nové oplocení díky obětavým brigádníkům. Ze společenských akcí se konal Dětský karneval, Masopust a na Den matek starosta navštívil Račínské babičky a předal kytici jako výraz uznání za péči o rodinu. Na volnočasové ploše u Pijáčku se promítaly pohádky pro děti a celovečerní film pro dospělé. Pro naše malé občánky se konal dětský den. Letošní ročník Račínské lávky proběhl ke všeobecné spokojenosti. Měli jsme připravené další akce, ale epidemie COVID-19 nám neumožnila jejich realizaci. Příští rok chceme v nastaveném trendu pokračovat a doufáme, že bez epidemiologického omezení.

Z prosincového zasedání zastupitelstva obce
ZO schválilo

1. Ověřovatele zápisu Ing. Ivana Königová, Pavel Zelený
2. Rozpočet obce na rok 2021
3. Střednědobý výhled obce na rok 2022 a 2023
4. Uzavření Dohody na provedení práce na rok 2021 mezi Obcí Račín a Milanem Jeřábkem na obsluhu obecní kanalizace a ČOV
5. Uzavření Dohody na provedení práce na rok 2021 mezi Obcí Račín a Jaroslavem Kubíčkem na obsluhu obecního vodovodu a vodojemu
6. Obecně závaznou vyhlášku obce Račín č. 1/2020, o místním poplatku z pobytu
7. Firmu VODASERVIS s.r.o., IČO: 26277841 na realizaci nového vodního zdroje HRV-1 a doplnění technologie na vodojemu Račín a zároveň pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy mezi Obcí Račín a firmou VODASERVIS s.r.o., IČO: 26277841 na výše zmíněnou akci

ZO zvolilo
1. Předsedu inventarizační komise Ing. Ivanu Königovou a její členy Miloše Blumu a Jana Slámu

ZO vzalo na vědomí
1. Rozpočtové opatření obce č. 7/2020

ZO neschválilo
1. Připojení rekreačního objektu stojícího na pozemcích č. 153 a 154 v k.ú. Račín u Polničky na obecní kanalizaci z kapacitních důvodů

ZO odsouhlasilo
1. S pronájmem parcely č. 44 v k.ú. Račín u Polničky paní S. A., Praha

ZO pověřilo
Kontrolní výbor k převzetí objektu Račín čp. 18 po ukončení nájmu od nájemce Jana Nováka


Klidné prožití svátků vánočních, mnoho hezkých chvil v kruhu svých blízkých. Rokem 2021 ať Vás provází pohoda a pevné zdraví.
Jiří Subý, starosta obce a Zastupitelstvo obce Račín

Pro Novinky Jiří Subý, starosta

Covid – 19
Vážení spoluobčané, letošní podzim jsme plánovali různé akce pro děti i dospělé. Pro děti bylo připraveno Halloweenské tvoření a mikulášská besídka. Byl zajištěn tradiční adventní zájezd tentokrát do Kutné Hory. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu mělo být samozřejmostí. Jestliže se situace zlepší a dojde k uvolnění nastaveného režimu, budeme jednat operativně a nějakou akci zajistíme. Zatím se však musíme smířit s tím, že letošní zakončení roku se musí obejít beze všech veřejných akcí. To ovlivnit nemůžeme, ale můžeme se snažit o pozitivní myšlení a nepodléhat stresu. Měli bychom dbát všech hygienických pravidel, tím ochráníme sebe i své okolí. Přeji Vám všem pevné zdraví a pokud možno hodně optimismu.

Důležité upozornění
Žádáme důrazně občany, aby nevhazovali do nádob na lehké kovy prázdné plechovky od barev a ředidel. Tyto obaly patří pouze do nebezpečného odpadu. Děkujeme za vstřícnost.

Péče o zeleň
Obecní úřad Račín si nechal vypracovat znalecký posudek na stromy – javory v lokalitě u Raka. Budou provedeny zdravotní řezy a u některých stromů bezpečnostní vazby. Pouze jeden javor je v takovém stavu, že přímo ohrožuje bezpečnost na veřejném prostranství. Soudní znalec doporučil jeho okamžité odstranění. Na místě bude provedena náhradní výsadba.

Pro Novinky Jiří Subý, starosta

Co dělat, když… ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a ZDE

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ZDE a ZDE a ZDE

Mimořádné opatření ZDE

Usnesení vlády ČR ze dne 8.10.2020
ZDE a ZDE a ZDE a ZDE

Aktuální Mimořádná opatření MZd
– správná verze MO k rouškám ZDE

Informace tajemníka BRK ZDE ZDE ZDE

Mimořádná opatření
ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a ZDE

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 03.11.2020 od 07:30 do 03.11.2020 15:00 ZDE

Nohejbalový turnaj
Tradičně poslední srpnovou sobotu se konal nohejbalový turnaj „Bluma cup“. Soutěžilo devět týmů o co nejlepší umístění a hodnotné ceny. Vítězem turnaje se stal tým ze Škrdlovic, ale v podstatě vyhrál každý, protože prožil den plný sportu a legrace. Na volnočasové ploše probíhala zábava ještě ve večerních hodinách.

Výlov rybníka Jordán
Začátkem října se konal tradiční výlov rybníka Jordán. Račínští rybáři za přihlížení četných diváků vytahovali ze sítí bohatý úlovek. Celoroční práce a starost o ryby se vyplatila. V kádích bylo vidět kapry, štiky, cejny a líny. Je to dobrá motivace pro naše rybáře do dalších let.

Tašky na tříděný odpad
Obecní úřad Račín zajistil pro trvale žijící občany plastové omyvatelné tašky na tříděný odpad papír, plast, sklo a kovy (obaly od nápojů, konzerv apod.). Jedna sada tašek je určena na jeden objekt. Zájemci si mohou zdarma vyzvednout tašky v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu.

Pro Novinky Jiří Subý, starosta

Nová obecní komunikace
V červencovém vydání Novinek jsme čtenáře informovali o úspěšném dokončení opravy komunikace vedoucí na Dářko. Také jsme se zmínili o tom, že druhý den po dokončení opravy silnice zemědělská společnost hospodařící na polích za Račínem s těžkou technikou vjela na opravený povrch vozovky. Protože dle zákona o obcích je obec povinna chránit svůj majetek před poškozením a zničením, vstoupili jsme v jednání s dotčenými orgány a získali souhlas s umístěním dopravních značek se zákazem vjezdu těžké techniky. Zároveň zemědělská společnost byla upozorněna na jinou možnost vjezdu na pole. Domnívali jsme se, že dle zákona o obcích jsme prostřednictvím svých orgánů učinili všechna z naší strany možná opatření, aby majetek obce nebyl ohrožen. Oprava komunikace stála pár set tisíc, něco se financovalo z dotace Kraje Vysočina, zbytek platila obec. Kladný ohlas široké veřejnosti, zvláště turistů s dětmi nás utvrdil, že se podařila dobrá věc a opravená vozovka zlepší bezpečnost provozu na tomto turisticky frekventovaném úseku. Jaké bylo naše překvapení, když i přes zákaz vjezdu těžké techniky zemědělská společnost začala bezohledně používat čerstvě opravenou komunikaci. V tomto režimu je jen otázka času, než bude opravená vozovka poškozená nebo zničená a finanční prostředky poskytnuté Krajem Vysočina a obcí Račín přijdou zcela nazmar. Požádali jsme o spolupráci Polici ČR a doufáme, že se nám podaří majetek obce uchránit před poškozením, nebo zničením.

Račínská lávka
Letošní již 16. ročník Račínské lávky se konal 22.8.2020. I přes nestálé počasí byla poměrně slušná účast jak diváků, tak i závodníků. Sponzoři nás nezklamali a tak byly připraveny hodnotné ceny a občerstvení. Závodníci soutěžili s chutí a vervou, což ocenili přítomní diváci. Letošní ročník můžeme hodnotit stejně povedený, jako minulé ročníky. Na závěr velké poděkování našim sponzorům.

Dětský den
tento rok jsme museli konání dětského dne několikrát odkládat, jednou zaúřadoval koronavir, podruhé nám nepřálo počasí. První neděli v září se Račínské děti dočkaly. Na volnočasové ploše u Pijáčku probíhaly zajímavé soutěže, střelba ze vzduchovky a různá sportovní klání. Na závěr odpoledne si děti pochutnaly na sladkých pamlscích a byly připraveny opečené klobásy. Tato akce byla financována z finančních prostředků vybraných při Masopustním průvodu. Děkuji manželům Blumovým a paní Subé za organizaci povedeného odpoledne.

Nové kontejnery na lehké kovy
V komoditě tříděného odpadu se nám podařilo získat do bezplatné půjčky nádoby na kov. Jedná se o plechovky od nápojů, konzerv a podobný lehký odpad. Instalace nádob proběhne během podzimu.

Pro Novinky Jiří Subý, starosta

Oprava dešťové kanalizace u Pijáčku
Deštivé počasí zapříčinilo havárii na dešťové kanalizaci u rybníku Pijáček. Staré zarostlé potrubí nevydrželo nápor vody a musela být povolána firma, která provedla výměnu potrubí. Nyní se nemusíme obávat rozmarů počasí a nová kanalizace bude sloužit desítky let.

Letní kino na Račíně
První sobotu v srpnu se na volnočasové ploše u Pijáčku promítaly pohádky pro nejmenší a pro ty dospělé běžel celovečerní film. Občerstvení bylo zajištěno a tak nic nescházelo, aby přítomní diváci prožili příjemný večer. Účast byla velice slušná, takže v případě zájmu veřejnosti budeme tuto povedenou akci opakovat. Děkuji všem, kteří pomáhali s realizací.

Pro Novinky Jiří Subý, starosta

Oprava obecní komunikace
Pomocí dotačního titulu se podařilo opravit část místní komunikace vedoucí směrem na Dářko. Ve spolupráci s Dopravní policií ČR a odboru dopravy MěÚ Žďár nad Sázavou jsme získali souhlas s umístěním značek zákaz vjezdu nad 3,5 tuny, abychom uchránili opravenou komunikaci před poškozením. Sotva byla provedena oprava komunikace, zemědělská společnost, která hospodaří na polích za Račínem, místo aby použila povolený vjezd na pole, využila toho, že značky se teprve instalovaly a bezohledně vjela na nově opravenou silnici. Značky jsou již osazeny a doufáme, že nedojde k dalšímu poškození povrchu vozovky a cesta bude sloužit široké veřejnosti.

Dětské hřiště
Na dětském hřišti proběhla instalace nového pískoviště. Původní bylo již napůl rozpadlé a hrozilo nebezpečí úrazu. Zhotovení se ujal místní občan pan Radim Kamenský a výsledkem byla krásná a bezpečná atrakce pro naše nejmenší. Závěrem je nutno dodat, že pan Kamenský pískoviště zhotovil zadarmo včetně dodání materiálu. Děkuji panu Kamenskému jménem malých Račíňáků.

Pro Novinky Jiří Subý, starosta

Oplocení dětského hřiště
V první polovině června proběhla realizace oplocení dětského hřiště. Obec zakoupila potřebný materiál, o zbytek se postaraly šikovné ruce obětavých brigádníků. Bez nároku na odměnu provedli montáž celého oplocení a tím obec ušetřila hezkých pár tisíc. Děkuji dobrovolníkům za nezištnou práci pro naše nejmenší Račíňáky.

Žďárská liga mistrů
V rámci Žďárské ligy mistrů se 7.6.2020 běžel tradiční běh ze Žďáru nad Sázavou do Račína. Počasí celkem přálo, a tak se na lesní trať vydalo cca 90 běžců. Mezi horké favority patřili svěřenci trenéra Ing. Martina Bořila a na umístění to bylo opravdu znát. První místo vyhrál Martin Bořil ml., na třetím místě doběhl Vojtěch Bořil a krásné šesté místo získal Lukáš Bořil. Ten večer bylo u Bořilů opravdu co slavit. Srdečně blahopřejeme ke skvělému výsledku.

Z květnového zasedání zastupitelstva obce
ZO schválilo

1. Ověřovatele zápisu Ing . Iva Königová, Pavel Zelený

2. Zprávu o výsledku o přezkoumání hospodaření obce Račín za rok 2019 a závěrečný účet obce Račín za rok 2019 bez výhrad

3. Účetní závěrku obce Račín za účetní období roku 2019 v rozsahu povinných výkazů, dle příloh k jednání, bez výhrad

4. Určeného zastupitele pana Leoše Zicha který bude spolupracovat s pořizovatelem v procesu projednání zprávy o uplatňování ÚP Račín v souladu s ustanovením § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a v procesu pořizování změny č. 2 ÚP Račín

5. Finanční pomoc ve výši 2000,- Kč pro Linku bezpečí, z.s.

6. Uzavření smlouvy mezi Obcí Račín a vybranou firmou Martin Kratochvíl, IČ: 75737698 na akci vytápění kanceláře a volební místnosti OÚ Račín tepelným čerpadlem vzduch-vzduch, cena díla 111 719,- Kč

7. Uzavření Smlouvy o dílo 82/2020 Laboratorní rozbor vod mezi Obcí Račín a Bioanalytika CZ, s.r.o., IČ: 25916629, Chrudim

8. Úpravu terénu u dětského hřiště a jeho další vybavení

9. Uzavření smlouvy mezi Obcí Račín a firmou Terrapro, Žďár nad Sázavou na opravu místní komunikace parcela č.v 265/2 v k.ú. Račín u Polničky dle předložené cenové nabídky

ZO odsouhlasilo
1. Se zřízením parkovacího místa – stání pro jeden osobní automobil na parkovišti pod OÚ s podmínkou, že žadatel Milan Mokrý uhradí veškeré potřebné náklady – právnické služby pro sepsání nájemní smlouvy, označení parkovacího místa, doba nájmu do konce volebního období

ZO vzalo na vědomí
1. Zprávu o činnosti kontrolního a finančního výboru za rok 2019

2. Rozpočtové opatření obce č. 1/2020

Pro Novinky Jiří Subý, starosta

Dětské hřiště
Vzhledem k tomu, že se na této ploše nachází psí exkrementy, zastupitelstvo obce rozhodlo provést nové oplocení celého areálu. Bude zbudováno nové pískoviště, starý kontaminovaný písek se odveze a nahradí novým. Část plochy se upraví, aby bylo možno nainstalovat ještě další vybavení. Na hřišti bude zákaz pohybu osob se psy. Naše děti si určitě zaslouží, abychom jim zajistili místo, kde si mohou nerušeně hrát a rozvíjet se.

Pálení čarodějnic
Na místě, kde se vždy konalo pálení čarodějnic, se tato akce provádět již nesmí. Obec byla oslovena zástupci Agra Měřín, které na této ploše hospodaří. Zemědělský podnik si nepřeje, aby v budoucnu na tuto lokalitu bylo sváženo klestí a větve. Se zástupci Agra Měřín bylo dohodnuto, že obec zajistí bezpečné spálení nahromaděných dřevin. Upozorňujeme občany, že se vystavují možnému finančnímu postihu ze strany Agra Měřín, pokud budou tento odpad na výše zmíněné místo vozit.

Svoz nebezpečného odpadu
Pojízdná sběrna AVE Vysočina bude v naší obci přistavena dne: úterý 26.5.2020
Místo přistavení: zastávka
Doba sběru: 16.25 – 16.40 hodin

Druhy odebíraných odpadů:
Staré automobilové akumulátory, nádoby a štětce se zbytky barev, zbytky chemikálií, staré léky, bateriové monočlánky všech druhů, zářivky, výbojky, staré motorové oleje a maziva, textilie znečištěné ropnými produkty, olejové filtry, mořidla, spreje, lednice, televize atd.
Po nebezpečném odpadu bude následovat přistavení kontejneru na velkoobjemový odpad (nepotřebné věci z domácnosti) a kontejneru na svoz železného šrotu. Občanům bude datum přistavení včas oznámen.

Pro Novinky Jiří Subý, starosta

Svoz odpadu
Kontejner na velkoobjemový odpad (nepotřebné věci z domácnosti) a kontejner na svoz železného šrotu budou přistaveny během měsíce května. Datum přistavení bude včas oznámen. Upozorňujeme občany, že tento svoz se netýká nebezpečného odpadu. Svoz nebezpečného odpadu proběhne samostatně.

Odečty a vyúčtování poplatků
Vzhledem ke stávající situaci Obecní úřad Račín rozhodl, že odečty vodoměrů se provedou až koncem května a vyúčtování se provede během měsíce června. Občané budou včas seznámeni s termíny odečtů a plateb za poplatky.

Pro Novinky Jiří Subý, starosta

Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie ZDE

Částka Sbírky zákonů č. 51 – ZDE

Od úterý 24. března si lidé mezi sebou musí mimo domov udržovat alespoň dvoumetrový dostup, pokud je to možné. Na veřejně dostupných místech se mohou lidé pohybovat ve skupinkách maximálně po dvou s výjimkou členů jedné domácnosti.

Od soboty 28. března dochází k zásadnímu omezení MHD Žďár nad Sázavou. Omezení se týká všech linek, některé budou zrušeny celé, u jiných dochází k snížení počtu spojů. U některých spojů dochází i k mírné úpravě časů příjezdů a odjezdů. Jízdní řády sledujte na zastávkách, webu města ZDE nebo ZDE.

Základní školy – VÝUKA ZRUŠENA
Zápisy do škol se budou konat od 15. dubna od 8.00 do 24. dubna do 15.00. Informace naleznete ZDE nebo na webových stránkách škol.

Česká pošta
Přehled otevíracích dob poboček ZDE.

Částka Sbírky zákonů č. 45 – ZDE
Doporučení MZČR – ZDE

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 18. března 2020 č. 247
o přijetí krizového opatření

Usnesení vlády a opatření obecné povahy
ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a ZDE

Masopust
Poslední únorový den se na Račíně konal Masopustní průvod. Vesnicí se nesl hlas harmoniky a hlahol rozjařených masek. Na účastníky průvodu čekalo pohoštění, něco dobrého do nůše a kasička nabývala na váze. Vybralo se celkem 4.230,- Kč. Tyto peníze jsou opět určené na akce pro Račínské děti. Jejich použití bude publikováno v Novinkách. Děkujeme všem dárcům za přispění na dobrou věc!

Změna úředních hodin OÚ Račín
Úřední hodiny OÚ Račín jsou každou středu dopoledne od 9.00 do 11.00 a odpoledne od 15.00 do 17.00 hodin.

Prodej čersvého pečiva, chleba, knedlíků a podobného sortimentu
„Pekařství na kolech“ přijíždí každé pondělí v 8.30 hodin, stanoviště před budovou OÚ Račín. Jsme rádi, že se nám podařilo zajistit tuto službu pro naše občany.

Pro Novinky Jiří Subý, starosta


Poděkování
Obecní úřad Račín děkuje tímto panu Františku Zachovi za celoživotní činnost pro SDH Račín. Dlouhá léta vykonával funkci starosty SDH. Panu Františku Zachovi vyslovuji uznání a dík za obětavou práci pro společnost.

Dětský karneval
Koncem měsíce ledna se v Račínské hospůdce konal dětský karneval. Kapacita hospůdky se zcela zaplnila, sál se hemžil rozesmátými dětmi. Maminky se opravdu činily a děti byly oblečeny do pestrobarevných masek. Hrály se různé hry, proběhla též soutěž o nejlepší masku. Obec zajistila pro malé účastníky občerstvení, které jen podpořilo veselou náladu všech přítomných. Spokojené tváře dětí byly odměnou pro pořadatele karnevalu. Tímto děkuji paní Blumové, paní Subé a panu Blumovi za organizaci tohoto krásného odpoledne.

Počet obyvatel
K 1.2.2020 bylo na Račíně hlášeno 131 trvale žijících obyvatel.

Masopustní průvod
V sobotu 29.2. bude Račínem procházet Masopustní průvod.

Z únorového zasedání zastupitelstva obce

ZO schválilo

 1. Ověřovatele zápisu Pavel Zelený, Petr Vaněk
 2. Opravu místní komunikace parcela č. 265/2 v k.ú. Račín u Polničky z dotačního titulu
 3. Opravu oplocení dětského hřiště
 4. Promítání celovečerních filmů na volnočasové ploše v letních měsících
 5. Finanční příspěvek ve výši 4000,- Kč Centru pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s., pracoviště Žďár nad Sázavou
 6. Funkci asistentky Obecního úřadu Račín Anny Subé na hlavní pracovní poměr (zkrácený úvazek) od 1.3.2020
 7. Termín Račínské lávky dne 22.8.2020
 8. Uzavření Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření mezi Obcí Račín a InForm Audit s.r.o.
 9. Po vyřízení všech potřebných náležitostí napojení průzkumného vrtu pitné vody na stávající vodovod
 10. Nákup požární techniky do částky 20 000,- Kč
 11. Územní souhlas – rozvoj obce rok 2021 – 2027
  ZO vzalo na vědomí
 12. Rozpočtové opatření obce č. 8/2019
  ZO Souhlasí
 13. S realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny Havlíčkův kraj na období 2021 – 2027

Pro Novinky Jiří Subý, starosta


Rozsvícení vánočního stromu
První adventní neděli se na Račíně konalo slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Ozdoby na zkrášlení vánočního symbolu si zhotovily Račínské děti z přírodního materiálu nasbíraného v lese. Před slavnostním rozsvícením zazněly koledy a starosta obce Jiří Subý popřál přítomným pohodové prožití vánočních svátků v kruhu svých blízkých. Poté byl vánoční strom slavnostně rozsvícen.

Mikulášská nadílka
Jako každý rok obecní úřad připravil pro Račínské děti Mikulášské balíčky. Mikuláš s doprovodem se postarali o doručení balíčků Račínským dětem.

Změna vyvážení komunálního odpadu
Společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. oznámila, že komunální odpad v Obci Račín bude vyvážet jednou za čtrnáct dní v každé liché pondělí.

Pro Novinky Jiří Subý, starosta


Ohlédnutí za rokem 2019
V rámci dotace se provedla oprava všech oken a vstupních dveří v celém objektu obecního úřadu. Pro zlepšení dodávky pitné vody pro občany Račína byl proveden hydrogeologický průzkum. Zdroj pitné vody byl nalezen, parcelu, na které se nový zdroj pitné vody nachází obec odkoupila od původního majitele. V příštím roce chceme průzkumný vrt zrealizovat a pokud bude voda z vrtu nezávadná, bude nový zdroj pitné vody napojen na obecní vodojem. Na tuto akci se budeme snažit sehnat dotaci. Zaměřili jsme se na vyřešení dopravní situace u místního hotelu. Ve spolupráci s policií ČR byl vypracován dopravní projekt a podle něj se umístilo dopravní značení. Pokud budou majitelé vozidel parkujících u hotelu ukáznění, nebude moci dojít k tomu, aby nemohla neprojet zásahová vozidla integrovaného záchranného okruhu. Z kulturních akcí se konal Dětský karneval, Masopust, na Den matek starosta navštívil Račínské babičky a předal kytici s poděkováním za péči o rodinu, Dětský den, Račínská lávka, Vítání občánků, adventní zájezd do Brna, Mikulášská nadílka, výroba vánočních ozdob a slavnostní rozsvícení vánočního stromu. V příštím roce chceme v těchto akcích pokračovat a uvažujeme v případě zájmu v letních měsících promítat celovečerní filmy na volnočasové ploše.

Vánoční tvoření
V neděli 24.11. se v místní hospůdce sešly Račínské děti se svými rodiči, aby vlastnoručně vyrobily ozdoby na vánoční strom. Materiál, který byl použit na zhotovení ozdob byl financován z peněz, jež byly vybrány při Masopustním průvodu. Děti se opravdu činily a s fantazií jim vlastní vytvořily plný koš nádherných ozdob. Opět jedna povedená akce pro naše nejmenší. Poděkování patří paní Hance Blumové a Anně Subé za organizační přípravu.

Vážení občané, Račíňáci,
Rok utekl jako voda a čekají nás nejkrásnější svátky v roce, Vánoce. Přeji Vám, abyste krásný čas adventní prožili pokud možno v klidu a mohli vnímat velebnou vánoční atmosféru. Přeji Vám všem spokojené a klidné prožití svátků vánočních, hodně štěstí a pevné zdraví. Pokoj lidem dobré vůle.

Pro Novinky Jiří Subý, starosta


Ukončení nohejbalové sezóny
Poslední neděli v říjnu za krásného počasí proběhlo na volnočasové ploše u Pijáčku loučení s nohejbalovou sezónou. Sešly se rodiny s dětmi a užívaly si sportovního zápolení a různých her. Občerstvení bylo bohaté, voněly vepřové a kuřecí steaky, točilo se pivo a limonáda. Nálada přítomných byla uvolněná a veselá. Večer se o větší legraci postaral svými tanečními kreacemi pohybově nadaný místostarosta. Nutno konstatovat, že tato akce se opravdu povedla.

Vítání občánků
V sobotu 26. října se v prostorách Obecního úřadu Račín konalo vítání nových občánků. Malí Račíňáci Nikola Slámová, Šťepán Kubíček a Oliver Zich byli přijati jako noví občánci naší malebné obce. Při slavnostním obřadu byl rodičům předán finanční příspěvek ve výši 3000,- Kč na každé dítě a maminky obdržely od starosty kytici růží. Rodiče se zapsali do Pamětní knihy. Novým občanům přejeme do dalšího života hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Informace pro vlastníky lesních majetků
Na úřední desce obce je vyvěšena vyhláška Městského úřadu Žďár nad Sázavou, kterou se sdělují podrobnosti o způsobu převzetí zpracovaných lesních hospodářských osnov pro lesy vlastníků o výměře do 50 ha. Vlastníci těchto lesů, jež se nacházejí v katastrálních územích upřesněných vyhláškou, mohou bezplatně převzít údaje o svých lesních majetcích na Městském úřadu Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí.

Pro Novinky Jiří Subý, starosta


Výlov rybníka Jordán
První říjnovou neděli se konal tradiční výlov místního rybníka. Za účasti přihlížejících diváků naši rybáři zručně vytahovali z vody bohatou nadílku ryb. Kádě se plnily kapry, štikami, cejny a líny. Celoroční práce se vyplatila a bohatý úlovek byl pro rybáře povzbuzením na příští sezónu.

Ze zářijového zasedání zastupitelstva obce

ZO schválilo

 1. Ověřovatele zápisu p. Sláma, p. Mach
 2. Uzavření Smlouvy na údržbu obecních komunikací v zimním období 2019/2020 mezi Obcí Račín a firmou Jan Holcman, Vepřová, IČO: 02050358
 3. Adventní zájezd do Brna v termínu 30.11.2019
 4. ZO Račín v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, podle § 17 tohoto zákona a podle nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích schvaluje Sazebník úhrad za poskytování informací
 5. Zastupitelstvo projednalo a poté schvaluje změnu usnesení č. 1 bod 3 ze dne 27.1.2015 a to takto: Zastupitelstvo stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty k provádění jednotlivých rozpočtových opatření do výše 100 000,- Kč na jednotlivý závazný ukazatel (paragraf). V neomezené výši lze provádět rozpočtová opatření:
  a) pouze v případě příjmů a přidělení účelových dotací
  b) pokud se bude jednat o havárii, stav nouze nebo odvracení možných škod.
  Ostatní rozpočtová opatření nad 100 000,- Kč na jednotlivý závazný ukazatel schvaluje zastupitelstvo obce. Zastupitelstvo bude o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starosty informováno a bude provedeno stručné zdůvodnění
 6. Firmu Vodaservis s.r.o., Žďár nad Sázavou, IČO: 26277841 k realizaci průzkumného vrtu pitné vody a pověřuje starostu k uzavření Smlouvy s výše uvedenou firmou
  ZO vzalo na vědomí
 7. Rozpočtové opatření obce č. 4/2019 a č. 5/2019

Pro Novinky Jiří Subý, starosta


Račínská lávka
Jubilejní 15. ročník Račínské lávky se konal 24.8.2019. Počasí bylo milosrdné a tak se na hrázi rybníka Jordán sešlo značné množství závodníků a diváků. Díky našim sponzorům bylo připraveno občerstvení a tak mohlo začít sportovní klání na prknech položených na hladině rybníka. Tradičně se celé odpoledne neslo v duchu dobré zábavy a veselí. Z průběhu soutěže lze vyzvednout výkon nestora Račínské lávky pana Jaromíra Halousky, který se po letech účastí dopracoval až na třetí fošnu. Blahopřejeme a těšíme se na jeho další start na Račínské lávce. Po skončení akce se všichni rozcházeli s úsměvem na rtech a dobrou náladou.

Nohejbalový turnaj
Poslední srpnovou sobotu se konal nohejbalový turnaj „Bluma cup“. Bylo přihlášeno 9 týmů a za příznivého počasí se mohlo bojovat o stupně vítězů. Pořadatelé se postarali o bohaté občerstvení, kde samozřejmě nechyběl skvělý guláš, který připravila paní Blumová. Vítězem se stal neznámý tým „Haj-ces Vepřová“, který na této soutěži startoval poprvé. Po skončení akce se na volnočasové ploše rozproudila zábava za účasti dětí a dospělých.

Pro Novinky Jiří Subý, starosta


Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa – předcházet a bránit vývoji, šíření a přemnožení kůrovců v lesích ve stavu gradující kůrovcové kalamity
Vlastníci lesů jsou dle § 32 zákona č. 289/95 Sb., o lesích povinni předcházet a bránit působení škodlivých činitelů (kůrovců) na les, zejména: bránit vývoji, šíření a přemnožení škodlivých organismů, tedy i jednotlivých druhů podkorního hmyzu poškozujícího les, tj. kůrovců (lýkožrout smrkový, lýkožrout severský, lýkožrout lesklý, atd.), vyskytujících se především na smrku. Nesplněním zákonných povinností v ochraně lesa, daných právě ust. § 32 lesního zákona, se vlastník lesa vystavuje nebezpečí správního řízení a postihu.
Kůrovcová kalamita graduje a vážně ohrožuje lesy na Žďársku. Upozorňujeme vlastníky lesů na nárůst stavu kůrovců v lesích a žádáme o jejich zvýšenou aktivitu, která může omezit výši škod a zbrzdit průběh kalamity. Proto vyzýváme vlastníky lesů v součinnosti s odborným lesním hospodářem k opětovnému prověření stavu jejich lesů a k odstranění a asanaci napadených stromů se zaměřením na stromy čerstvě schnoucí. Napadené dřevo je třeba urychleně mechanicky či chemicky ošetřit a to před výletem dospělců z napadeného dříví. Na tyto činnosti jsou poskytovány dotace. Vylétlé opuštěné souše se zpracovávat nemusí.

Pro Novinky Jiří Subý, starosta