Vítáme Vás na internetových stránkách obce Račín

Naše obec

Z březnového zasedání zastupitelstva obce
ZO schválilo

1. Ověřovatele zápisu Luděk Mach, Petr Vaněk
2. Uzavření Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření obce za rok 2024 mezi Obcí Račín a InForm Audit s.r.o. Ing. Hrabákem
3. Organizaci a termín Račínské lávky 22.6.2024
4. Firmu TERRAPRO, spol. s r.o., IČO: 06022740 na akci s názvem: „Oprava místní komunikace“ část parcely č. 138/31 v k.ú. Račín u Polničky, zároveň pověřuje starostu uzavřením Smlouvy o dílo mezi obcí Račín a firmou TERRAPRO, spol. s r.o., IČO: 06022740
5. Firmu TopolWater, s.r.o., IČO: 26212943 na realizaci Rozšíření stávající obecní ČOV TOPAS 100 PF a 50 S o ČOV TOPAS S 80 na parc. č. 243/14 v k.ú. Račín u Polničky a zároveň pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy mezi Obcí Račín a firmou TopoWater, s.r.o., IČO: 26212943 na výše zmíněnou akci
6. Podání žádosti o dotaci z dotačního programu Kraje Vysočina: „Stavby ve vodním hospodářství 2024“ a v případě poskytnutí dotace obci Račín pověřuje starostu podpisem smlouvy mezi obcí Račín a Krajem Vysočina
7. Finanční příspěvek ve výši 5000,- Kč na provoz Záchranné stanice a ekocentra „PASÍČKA“ Český svaz ochránců přírody, Bor u Skutče 47, 539 44 Proseč
8. Finanční pomoc ve výši 2000,- Kč pro Subregion Velké Dářko – dobrovolný svazek obcí, Škrdlovice 243, na úpravu běžkařských tras na rok 2024
9. Pouze možnost odkoupení části lesních cest dle nabídky Lesního družstva obcí, Přibyslav a to za 46,- Kč/m2
10. Schvaluje přistoupení obce Račín do Sdružení místních samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České republiky a ukládá starostovi obce vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu s tímto usnesením na adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR, a to ve lhůtě jednoho týdne od jednání zastupitelstva obce
11. Finanční pomoc ve výši 2000,- Kč pro Linku bezpečí, z.s.


Velikonoční tvoření s dětmi
V neděli 24.3. se v místní Račínské hospůdce konalo velikonoční tvoření s dětmi a jejich rodiči. Děti si přišly vyrobit drobné velikonoční dekorace, které byly velmi zdařilé a které si poté odnesly domů. Rovněž se pletly i velikonoční pomlázky. Drobný materiál byl zakoupen z finančních prostředků vybraných při masopustu. Děkujeme Zlatce Halouskové a Račínské hospůdce za sponzoring ve formě sladkých pochutin pro děti.

Oprava místní komunikace
V tomto roce se bude opravovat část parcely č. 138/31 v k.ú. Račín u Polničky. Komunikace je ve špatném stavu a vyžaduje opravu. Cílem je zkvalitnění stavu místní komunikace, a především zprůjezdnění pro složky integrovaného záchranného systému. Na tuto akci budou použity finanční prostředky z dotace Kraje Vysočina, o kterou obec v řádném termínu požádala.

Rozšíření stávající obecní ČOV
Stávající ČOV je již svou kapacitou nedostatečná, v současné době nelze na stávající ČOV připojit další objekty. Jedná se o rozšíření ČOV o novou linku kontejnerové ČOV o velikosti 80 EO. Dle Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu proběhlo výběrové řízení, realizaci akce provede vybraná firma TopolWater, s.r.o.. Práce budou zahájeny ve II. čtvrtletí 2024. Obec Račín podala žádost o poskytnutí dotace z fondu Vysočiny, program Stavby ve vodním hospodářství 2024, na vyjádření stále čekáme.

Pro Novinky Anna Subá, asistentka OÚ

Starší příspěvky ZDE