Vítáme Vás na internetových stránkách obce Račín

Naše obec

Kontrola vodovodu pro veřejnou potřebu Račín
Dne 7.2.2024 Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina provedla kontrolu vodovodu pro veřejnou potřebu Račín. Předmětem kontroly bylo plnění povinností stanovených zákonem č. 258/2000 Sb. a vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. V kontrolovaném období rok 2021 až 2023 nebyly zjištěny žádné závady v jakosti pitné vody. Provozní deník a záznamy o kontrol dezinfekce jsou vedeny průběžně. Poděkování za zodpovědnou práci na vodojemu a vodovodu patří panu Jaroslavu Kubíčkovi st., obsluze vodovodu.

Výpočet (kalkulace) cen pro vodné, stočné pro kalendářní rok 2024
Na základě předložených nákladů pro výpočet ceny pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2024 byla vypočtena cena vodného 20,- Kč/m3 a stočného 32,- Kč/m3. Oproti roku 2023 se cena vodného a stočného navýšila dohromady celkem o 4,- Kč za m3.

Třídění odpadů:
• Předcházejte vzniku odpadu (např. domácím kompostováním bioodpadu).
• Odpady třiďte hned doma, jak vzniknou, zvlášť do košů nebo do tašek.
• Do barevných kontejnerů dávejte pouze to, co do nich patří (na obalech hledejte recyklační značky. Ty Vám pomohou s určením, kam odpad patří).
• Před vhozením odpadu do kontejneru minimalizujte jeho objem sešlápnutím.
(Nesešlápnuté láhve a plechovky jsou objemné, zabírají zbytečné místo v kontejneru, zdražují přepravu, komplikují manipulaci a recyklace se v důsledku toho stává nákladnější).
• Správným tříděním snížíte množství odpadu v běžné popelnici na směsný komunální odpad.

Pro Novinky Anna Subá, asistentka OÚ

Starší příspěvky ZDE