Vítáme Vás na internetových stránkách obce Račín

Naše obec

Co dělat, když… ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a ZDE

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ZDE a ZDE a ZDE

Mimořádné opatření ZDE

Usnesení vlády ČR ze dne 8.10.2020
ZDE a ZDE a ZDE a ZDE

Aktuální Mimořádná opatření MZd
– správná verze MO k rouškám ZDE

Informace tajemníka BRK ZDE ZDE ZDE

Mimořádná opatření
ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a ZDE

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 03.11.2020 od 07:30 do 03.11.2020 15:00 ZDE

Obec Račín pronajme pohostinství
s dvěma bytovými jednotkami k podnikatelskému účelu.

Kontakt: starosta obce tel. 777 592 003, e-mail obecracin@tiscali.cz

Nohejbalový turnaj
Tradičně poslední srpnovou sobotu se konal nohejbalový turnaj „Bluma cup“. Soutěžilo devět týmů o co nejlepší umístění a hodnotné ceny. Vítězem turnaje se stal tým ze Škrdlovic, ale v podstatě vyhrál každý, protože prožil den plný sportu a legrace. Na volnočasové ploše probíhala zábava ještě ve večerních hodinách.

Výlov rybníka Jordán
Začátkem října se konal tradiční výlov rybníka Jordán. Račínští rybáři za přihlížení četných diváků vytahovali ze sítí bohatý úlovek. Celoroční práce a starost o ryby se vyplatila. V kádích bylo vidět kapry, štiky, cejny a líny. Je to dobrá motivace pro naše rybáře do dalších let.

Tašky na tříděný odpad
Obecní úřad Račín zajistil pro trvale žijící občany plastové omyvatelné tašky na tříděný odpad papír, plast, sklo a kovy (obaly od nápojů, konzerv apod.). Jedna sada tašek je určena na jeden objekt. Zájemci si mohou zdarma vyzvednout tašky v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu.

Pro Novinky Jiří Subý, starosta

Nová obecní komunikace
V červencovém vydání Novinek jsme čtenáře informovali o úspěšném dokončení opravy komunikace vedoucí na Dářko. Také jsme se zmínili o tom, že druhý den po dokončení opravy silnice zemědělská společnost hospodařící na polích za Račínem s těžkou technikou vjela na opravený povrch vozovky. Protože dle zákona o obcích je obec povinna chránit svůj majetek před poškozením a zničením, vstoupili jsme v jednání s dotčenými orgány a získali souhlas s umístěním dopravních značek se zákazem vjezdu těžké techniky. Zároveň zemědělská společnost byla upozorněna na jinou možnost vjezdu na pole. Domnívali jsme se, že dle zákona o obcích jsme prostřednictvím svých orgánů učinili všechna z naší strany možná opatření, aby majetek obce nebyl ohrožen. Oprava komunikace stála pár set tisíc, něco se financovalo z dotace Kraje Vysočina, zbytek platila obec. Kladný ohlas široké veřejnosti, zvláště turistů s dětmi nás utvrdil, že se podařila dobrá věc a opravená vozovka zlepší bezpečnost provozu na tomto turisticky frekventovaném úseku. Jaké bylo naše překvapení, když i přes zákaz vjezdu těžké techniky zemědělská společnost začala bezohledně používat čerstvě opravenou komunikaci. V tomto režimu je jen otázka času, než bude opravená vozovka poškozená nebo zničená a finanční prostředky poskytnuté Krajem Vysočina a obcí Račín přijdou zcela nazmar. Požádali jsme o spolupráci Polici ČR a doufáme, že se nám podaří majetek obce uchránit před poškozením, nebo zničením.

Račínská lávka
Letošní již 16. ročník Račínské lávky se konal 22.8.2020. I přes nestálé počasí byla poměrně slušná účast jak diváků, tak i závodníků. Sponzoři nás nezklamali a tak byly připraveny hodnotné ceny a občerstvení. Závodníci soutěžili s chutí a vervou, což ocenili přítomní diváci. Letošní ročník můžeme hodnotit stejně povedený, jako minulé ročníky. Na závěr velké poděkování našim sponzorům.

Dětský den
tento rok jsme museli konání dětského dne několikrát odkládat, jednou zaúřadoval koronavir, podruhé nám nepřálo počasí. První neděli v září se Račínské děti dočkaly. Na volnočasové ploše u Pijáčku probíhaly zajímavé soutěže, střelba ze vzduchovky a různá sportovní klání. Na závěr odpoledne si děti pochutnaly na sladkých pamlscích a byly připraveny opečené klobásy. Tato akce byla financována z finančních prostředků vybraných při Masopustním průvodu. Děkuji manželům Blumovým a paní Subé za organizaci povedeného odpoledne.

Nové kontejnery na lehké kovy
V komoditě tříděného odpadu se nám podařilo získat do bezplatné půjčky nádoby na kov. Jedná se o plechovky od nápojů, konzerv a podobný lehký odpad. Instalace nádob proběhne během podzimu.

Pro Novinky Jiří Subý, starosta

Oprava dešťové kanalizace u Pijáčku
Deštivé počasí zapříčinilo havárii na dešťové kanalizaci u rybníku Pijáček. Staré zarostlé potrubí nevydrželo nápor vody a musela být povolána firma, která provedla výměnu potrubí. Nyní se nemusíme obávat rozmarů počasí a nová kanalizace bude sloužit desítky let.

Letní kino na Račíně
První sobotu v srpnu se na volnočasové ploše u Pijáčku promítaly pohádky pro nejmenší a pro ty dospělé běžel celovečerní film. Občerstvení bylo zajištěno a tak nic nescházelo, aby přítomní diváci prožili příjemný večer. Účast byla velice slušná, takže v případě zájmu veřejnosti budeme tuto povedenou akci opakovat. Děkuji všem, kteří pomáhali s realizací.

Pro Novinky Jiří Subý, starosta

Oprava obecní komunikace
Pomocí dotačního titulu se podařilo opravit část místní komunikace vedoucí směrem na Dářko. Ve spolupráci s Dopravní policií ČR a odboru dopravy MěÚ Žďár nad Sázavou jsme získali souhlas s umístěním značek zákaz vjezdu nad 3,5 tuny, abychom uchránili opravenou komunikaci před poškozením. Sotva byla provedena oprava komunikace, zemědělská společnost, která hospodaří na polích za Račínem, místo aby použila povolený vjezd na pole, využila toho, že značky se teprve instalovaly a bezohledně vjela na nově opravenou silnici. Značky jsou již osazeny a doufáme, že nedojde k dalšímu poškození povrchu vozovky a cesta bude sloužit široké veřejnosti.

Dětské hřiště
Na dětském hřišti proběhla instalace nového pískoviště. Původní bylo již napůl rozpadlé a hrozilo nebezpečí úrazu. Zhotovení se ujal místní občan pan Radim Kamenský a výsledkem byla krásná a bezpečná atrakce pro naše nejmenší. Závěrem je nutno dodat, že pan Kamenský pískoviště zhotovil zadarmo včetně dodání materiálu. Děkuji panu Kamenskému jménem malých Račíňáků.

Pro Novinky Jiří Subý, starosta

Oplocení dětského hřiště
V první polovině června proběhla realizace oplocení dětského hřiště. Obec zakoupila potřebný materiál, o zbytek se postaraly šikovné ruce obětavých brigádníků. Bez nároku na odměnu provedli montáž celého oplocení a tím obec ušetřila hezkých pár tisíc. Děkuji dobrovolníkům za nezištnou práci pro naše nejmenší Račíňáky.

Žďárská liga mistrů
V rámci Žďárské ligy mistrů se 7.6.2020 běžel tradiční běh ze Žďáru nad Sázavou do Račína. Počasí celkem přálo, a tak se na lesní trať vydalo cca 90 běžců. Mezi horké favority patřili svěřenci trenéra Ing. Martina Bořila a na umístění to bylo opravdu znát. První místo vyhrál Martin Bořil ml., na třetím místě doběhl Vojtěch Bořil a krásné šesté místo získal Lukáš Bořil. Ten večer bylo u Bořilů opravdu co slavit. Srdečně blahopřejeme ke skvělému výsledku.

Z květnového zasedání zastupitelstva obce
ZO schválilo

1. Ověřovatele zápisu Ing . Iva Königová, Pavel Zelený

2. Zprávu o výsledku o přezkoumání hospodaření obce Račín za rok 2019 a závěrečný účet obce Račín za rok 2019 bez výhrad

3. Účetní závěrku obce Račín za účetní období roku 2019 v rozsahu povinných výkazů, dle příloh k jednání, bez výhrad

4. Určeného zastupitele pana Leoše Zicha který bude spolupracovat s pořizovatelem v procesu projednání zprávy o uplatňování ÚP Račín v souladu s ustanovením § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a v procesu pořizování změny č. 2 ÚP Račín

5. Finanční pomoc ve výši 2000,- Kč pro Linku bezpečí, z.s.

6. Uzavření smlouvy mezi Obcí Račín a vybranou firmou Martin Kratochvíl, IČ: 75737698 na akci vytápění kanceláře a volební místnosti OÚ Račín tepelným čerpadlem vzduch-vzduch, cena díla 111 719,- Kč

7. Uzavření Smlouvy o dílo 82/2020 Laboratorní rozbor vod mezi Obcí Račín a Bioanalytika CZ, s.r.o., IČ: 25916629, Chrudim

8. Úpravu terénu u dětského hřiště a jeho další vybavení

9. Uzavření smlouvy mezi Obcí Račín a firmou Terrapro, Žďár nad Sázavou na opravu místní komunikace parcela č.v 265/2 v k.ú. Račín u Polničky dle předložené cenové nabídky

ZO odsouhlasilo
1. Se zřízením parkovacího místa – stání pro jeden osobní automobil na parkovišti pod OÚ s podmínkou, že žadatel Milan Mokrý uhradí veškeré potřebné náklady – právnické služby pro sepsání nájemní smlouvy, označení parkovacího místa, doba nájmu do konce volebního období

ZO vzalo na vědomí
1. Zprávu o činnosti kontrolního a finančního výboru za rok 2019

2. Rozpočtové opatření obce č. 1/2020

Pro Novinky Jiří Subý, starosta

Dětské hřiště
Vzhledem k tomu, že se na této ploše nachází psí exkrementy, zastupitelstvo obce rozhodlo provést nové oplocení celého areálu. Bude zbudováno nové pískoviště, starý kontaminovaný písek se odveze a nahradí novým. Část plochy se upraví, aby bylo možno nainstalovat ještě další vybavení. Na hřišti bude zákaz pohybu osob se psy. Naše děti si určitě zaslouží, abychom jim zajistili místo, kde si mohou nerušeně hrát a rozvíjet se.

Pálení čarodějnic
Na místě, kde se vždy konalo pálení čarodějnic, se tato akce provádět již nesmí. Obec byla oslovena zástupci Agra Měřín, které na této ploše hospodaří. Zemědělský podnik si nepřeje, aby v budoucnu na tuto lokalitu bylo sváženo klestí a větve. Se zástupci Agra Měřín bylo dohodnuto, že obec zajistí bezpečné spálení nahromaděných dřevin. Upozorňujeme občany, že se vystavují možnému finančnímu postihu ze strany Agra Měřín, pokud budou tento odpad na výše zmíněné místo vozit.

Svoz nebezpečného odpadu
Pojízdná sběrna AVE Vysočina bude v naší obci přistavena dne: úterý 26.5.2020
Místo přistavení: zastávka
Doba sběru: 16.25 – 16.40 hodin

Druhy odebíraných odpadů:
Staré automobilové akumulátory, nádoby a štětce se zbytky barev, zbytky chemikálií, staré léky, bateriové monočlánky všech druhů, zářivky, výbojky, staré motorové oleje a maziva, textilie znečištěné ropnými produkty, olejové filtry, mořidla, spreje, lednice, televize atd.
Po nebezpečném odpadu bude následovat přistavení kontejneru na velkoobjemový odpad (nepotřebné věci z domácnosti) a kontejneru na svoz železného šrotu. Občanům bude datum přistavení včas oznámen.

Pro Novinky Jiří Subý, starosta

Svoz odpadu
Kontejner na velkoobjemový odpad (nepotřebné věci z domácnosti) a kontejner na svoz železného šrotu budou přistaveny během měsíce května. Datum přistavení bude včas oznámen. Upozorňujeme občany, že tento svoz se netýká nebezpečného odpadu. Svoz nebezpečného odpadu proběhne samostatně.

Odečty a vyúčtování poplatků
Vzhledem ke stávající situaci Obecní úřad Račín rozhodl, že odečty vodoměrů se provedou až koncem května a vyúčtování se provede během měsíce června. Občané budou včas seznámeni s termíny odečtů a plateb za poplatky.

Pro Novinky Jiří Subý, starosta

Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie ZDE

Částka Sbírky zákonů č. 51 – ZDE

Od úterý 24. března si lidé mezi sebou musí mimo domov udržovat alespoň dvoumetrový dostup, pokud je to možné. Na veřejně dostupných místech se mohou lidé pohybovat ve skupinkách maximálně po dvou s výjimkou členů jedné domácnosti.

Od soboty 28. března dochází k zásadnímu omezení MHD Žďár nad Sázavou. Omezení se týká všech linek, některé budou zrušeny celé, u jiných dochází k snížení počtu spojů. U některých spojů dochází i k mírné úpravě časů příjezdů a odjezdů. Jízdní řády sledujte na zastávkách, webu města ZDE nebo ZDE.

Základní školy – VÝUKA ZRUŠENA
Zápisy do škol se budou konat od 15. dubna od 8.00 do 24. dubna do 15.00. Informace naleznete ZDE nebo na webových stránkách škol.

Česká pošta
Přehled otevíracích dob poboček ZDE.

Částka Sbírky zákonů č. 45 – ZDE
Doporučení MZČR – ZDE

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 18. března 2020 č. 247
o přijetí krizového opatření

Usnesení vlády a opatření obecné povahy
ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a ZDE

Masopust
Poslední únorový den se na Račíně konal Masopustní průvod. Vesnicí se nesl hlas harmoniky a hlahol rozjařených masek. Na účastníky průvodu čekalo pohoštění, něco dobrého do nůše a kasička nabývala na váze. Vybralo se celkem 4.230,- Kč. Tyto peníze jsou opět určené na akce pro Račínské děti. Jejich použití bude publikováno v Novinkách. Děkujeme všem dárcům za přispění na dobrou věc!

Změna úředních hodin OÚ Račín
Úřední hodiny OÚ Račín jsou každou středu dopoledne od 9.00 do 11.00 a odpoledne od 15.00 do 17.00 hodin.

Prodej čersvého pečiva, chleba, knedlíků a podobného sortimentu
„Pekařství na kolech“ přijíždí každé pondělí v 8.30 hodin, stanoviště před budovou OÚ Račín. Jsme rádi, že se nám podařilo zajistit tuto službu pro naše občany.

Pro Novinky Jiří Subý, starosta


Poděkování
Obecní úřad Račín děkuje tímto panu Františku Zachovi za celoživotní činnost pro SDH Račín. Dlouhá léta vykonával funkci starosty SDH. Panu Františku Zachovi vyslovuji uznání a dík za obětavou práci pro společnost.

Dětský karneval
Koncem měsíce ledna se v Račínské hospůdce konal dětský karneval. Kapacita hospůdky se zcela zaplnila, sál se hemžil rozesmátými dětmi. Maminky se opravdu činily a děti byly oblečeny do pestrobarevných masek. Hrály se různé hry, proběhla též soutěž o nejlepší masku. Obec zajistila pro malé účastníky občerstvení, které jen podpořilo veselou náladu všech přítomných. Spokojené tváře dětí byly odměnou pro pořadatele karnevalu. Tímto děkuji paní Blumové, paní Subé a panu Blumovi za organizaci tohoto krásného odpoledne.

Počet obyvatel
K 1.2.2020 bylo na Račíně hlášeno 131 trvale žijících obyvatel.

Masopustní průvod
V sobotu 29.2. bude Račínem procházet Masopustní průvod.

Z únorového zasedání zastupitelstva obce

ZO schválilo

 1. Ověřovatele zápisu Pavel Zelený, Petr Vaněk
 2. Opravu místní komunikace parcela č. 265/2 v k.ú. Račín u Polničky z dotačního titulu
 3. Opravu oplocení dětského hřiště
 4. Promítání celovečerních filmů na volnočasové ploše v letních měsících
 5. Finanční příspěvek ve výši 4000,- Kč Centru pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s., pracoviště Žďár nad Sázavou
 6. Funkci asistentky Obecního úřadu Račín Anny Subé na hlavní pracovní poměr (zkrácený úvazek) od 1.3.2020
 7. Termín Račínské lávky dne 22.8.2020
 8. Uzavření Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření mezi Obcí Račín a InForm Audit s.r.o.
 9. Po vyřízení všech potřebných náležitostí napojení průzkumného vrtu pitné vody na stávající vodovod
 10. Nákup požární techniky do částky 20 000,- Kč
 11. Územní souhlas – rozvoj obce rok 2021 – 2027
  ZO vzalo na vědomí
 12. Rozpočtové opatření obce č. 8/2019
  ZO Souhlasí
 13. S realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny Havlíčkův kraj na období 2021 – 2027

Pro Novinky Jiří Subý, starosta


Rozsvícení vánočního stromu
První adventní neděli se na Račíně konalo slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Ozdoby na zkrášlení vánočního symbolu si zhotovily Račínské děti z přírodního materiálu nasbíraného v lese. Před slavnostním rozsvícením zazněly koledy a starosta obce Jiří Subý popřál přítomným pohodové prožití vánočních svátků v kruhu svých blízkých. Poté byl vánoční strom slavnostně rozsvícen.

Mikulášská nadílka
Jako každý rok obecní úřad připravil pro Račínské děti Mikulášské balíčky. Mikuláš s doprovodem se postarali o doručení balíčků Račínským dětem.

Změna vyvážení komunálního odpadu
Společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. oznámila, že komunální odpad v Obci Račín bude vyvážet jednou za čtrnáct dní v každé liché pondělí.

Pro Novinky Jiří Subý, starosta


Ohlédnutí za rokem 2019
V rámci dotace se provedla oprava všech oken a vstupních dveří v celém objektu obecního úřadu. Pro zlepšení dodávky pitné vody pro občany Račína byl proveden hydrogeologický průzkum. Zdroj pitné vody byl nalezen, parcelu, na které se nový zdroj pitné vody nachází obec odkoupila od původního majitele. V příštím roce chceme průzkumný vrt zrealizovat a pokud bude voda z vrtu nezávadná, bude nový zdroj pitné vody napojen na obecní vodojem. Na tuto akci se budeme snažit sehnat dotaci. Zaměřili jsme se na vyřešení dopravní situace u místního hotelu. Ve spolupráci s policií ČR byl vypracován dopravní projekt a podle něj se umístilo dopravní značení. Pokud budou majitelé vozidel parkujících u hotelu ukáznění, nebude moci dojít k tomu, aby nemohla neprojet zásahová vozidla integrovaného záchranného okruhu. Z kulturních akcí se konal Dětský karneval, Masopust, na Den matek starosta navštívil Račínské babičky a předal kytici s poděkováním za péči o rodinu, Dětský den, Račínská lávka, Vítání občánků, adventní zájezd do Brna, Mikulášská nadílka, výroba vánočních ozdob a slavnostní rozsvícení vánočního stromu. V příštím roce chceme v těchto akcích pokračovat a uvažujeme v případě zájmu v letních měsících promítat celovečerní filmy na volnočasové ploše.

Vánoční tvoření
V neděli 24.11. se v místní hospůdce sešly Račínské děti se svými rodiči, aby vlastnoručně vyrobily ozdoby na vánoční strom. Materiál, který byl použit na zhotovení ozdob byl financován z peněz, jež byly vybrány při Masopustním průvodu. Děti se opravdu činily a s fantazií jim vlastní vytvořily plný koš nádherných ozdob. Opět jedna povedená akce pro naše nejmenší. Poděkování patří paní Hance Blumové a Anně Subé za organizační přípravu.

Vážení občané, Račíňáci,
Rok utekl jako voda a čekají nás nejkrásnější svátky v roce, Vánoce. Přeji Vám, abyste krásný čas adventní prožili pokud možno v klidu a mohli vnímat velebnou vánoční atmosféru. Přeji Vám všem spokojené a klidné prožití svátků vánočních, hodně štěstí a pevné zdraví. Pokoj lidem dobré vůle.

Pro Novinky Jiří Subý, starosta


Ukončení nohejbalové sezóny
Poslední neděli v říjnu za krásného počasí proběhlo na volnočasové ploše u Pijáčku loučení s nohejbalovou sezónou. Sešly se rodiny s dětmi a užívaly si sportovního zápolení a různých her. Občerstvení bylo bohaté, voněly vepřové a kuřecí steaky, točilo se pivo a limonáda. Nálada přítomných byla uvolněná a veselá. Večer se o větší legraci postaral svými tanečními kreacemi pohybově nadaný místostarosta. Nutno konstatovat, že tato akce se opravdu povedla.

Vítání občánků
V sobotu 26. října se v prostorách Obecního úřadu Račín konalo vítání nových občánků. Malí Račíňáci Nikola Slámová, Šťepán Kubíček a Oliver Zich byli přijati jako noví občánci naší malebné obce. Při slavnostním obřadu byl rodičům předán finanční příspěvek ve výši 3000,- Kč na každé dítě a maminky obdržely od starosty kytici růží. Rodiče se zapsali do Pamětní knihy. Novým občanům přejeme do dalšího života hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Informace pro vlastníky lesních majetků
Na úřední desce obce je vyvěšena vyhláška Městského úřadu Žďár nad Sázavou, kterou se sdělují podrobnosti o způsobu převzetí zpracovaných lesních hospodářských osnov pro lesy vlastníků o výměře do 50 ha. Vlastníci těchto lesů, jež se nacházejí v katastrálních územích upřesněných vyhláškou, mohou bezplatně převzít údaje o svých lesních majetcích na Městském úřadu Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí.

Pro Novinky Jiří Subý, starosta


Výlov rybníka Jordán
První říjnovou neděli se konal tradiční výlov místního rybníka. Za účasti přihlížejících diváků naši rybáři zručně vytahovali z vody bohatou nadílku ryb. Kádě se plnily kapry, štikami, cejny a líny. Celoroční práce se vyplatila a bohatý úlovek byl pro rybáře povzbuzením na příští sezónu.

Ze zářijového zasedání zastupitelstva obce

ZO schválilo

 1. Ověřovatele zápisu p. Sláma, p. Mach
 2. Uzavření Smlouvy na údržbu obecních komunikací v zimním období 2019/2020 mezi Obcí Račín a firmou Jan Holcman, Vepřová, IČO: 02050358
 3. Adventní zájezd do Brna v termínu 30.11.2019
 4. ZO Račín v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, podle § 17 tohoto zákona a podle nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích schvaluje Sazebník úhrad za poskytování informací
 5. Zastupitelstvo projednalo a poté schvaluje změnu usnesení č. 1 bod 3 ze dne 27.1.2015 a to takto: Zastupitelstvo stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty k provádění jednotlivých rozpočtových opatření do výše 100 000,- Kč na jednotlivý závazný ukazatel (paragraf). V neomezené výši lze provádět rozpočtová opatření:
  a) pouze v případě příjmů a přidělení účelových dotací
  b) pokud se bude jednat o havárii, stav nouze nebo odvracení možných škod.
  Ostatní rozpočtová opatření nad 100 000,- Kč na jednotlivý závazný ukazatel schvaluje zastupitelstvo obce. Zastupitelstvo bude o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starosty informováno a bude provedeno stručné zdůvodnění
 6. Firmu Vodaservis s.r.o., Žďár nad Sázavou, IČO: 26277841 k realizaci průzkumného vrtu pitné vody a pověřuje starostu k uzavření Smlouvy s výše uvedenou firmou
  ZO vzalo na vědomí
 7. Rozpočtové opatření obce č. 4/2019 a č. 5/2019

Pro Novinky Jiří Subý, starosta


Račínská lávka
Jubilejní 15. ročník Račínské lávky se konal 24.8.2019. Počasí bylo milosrdné a tak se na hrázi rybníka Jordán sešlo značné množství závodníků a diváků. Díky našim sponzorům bylo připraveno občerstvení a tak mohlo začít sportovní klání na prknech položených na hladině rybníka. Tradičně se celé odpoledne neslo v duchu dobré zábavy a veselí. Z průběhu soutěže lze vyzvednout výkon nestora Račínské lávky pana Jaromíra Halousky, který se po letech účastí dopracoval až na třetí fošnu. Blahopřejeme a těšíme se na jeho další start na Račínské lávce. Po skončení akce se všichni rozcházeli s úsměvem na rtech a dobrou náladou.

Nohejbalový turnaj
Poslední srpnovou sobotu se konal nohejbalový turnaj „Bluma cup“. Bylo přihlášeno 9 týmů a za příznivého počasí se mohlo bojovat o stupně vítězů. Pořadatelé se postarali o bohaté občerstvení, kde samozřejmě nechyběl skvělý guláš, který připravila paní Blumová. Vítězem se stal neznámý tým „Haj-ces Vepřová“, který na této soutěži startoval poprvé. Po skončení akce se na volnočasové ploše rozproudila zábava za účasti dětí a dospělých.

Pro Novinky Jiří Subý, starosta


Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa – předcházet a bránit vývoji, šíření a přemnožení kůrovců v lesích ve stavu gradující kůrovcové kalamity
Vlastníci lesů jsou dle § 32 zákona č. 289/95 Sb., o lesích povinni předcházet a bránit působení škodlivých činitelů (kůrovců) na les, zejména: bránit vývoji, šíření a přemnožení škodlivých organismů, tedy i jednotlivých druhů podkorního hmyzu poškozujícího les, tj. kůrovců (lýkožrout smrkový, lýkožrout severský, lýkožrout lesklý, atd.), vyskytujících se především na smrku. Nesplněním zákonných povinností v ochraně lesa, daných právě ust. § 32 lesního zákona, se vlastník lesa vystavuje nebezpečí správního řízení a postihu.
Kůrovcová kalamita graduje a vážně ohrožuje lesy na Žďársku. Upozorňujeme vlastníky lesů na nárůst stavu kůrovců v lesích a žádáme o jejich zvýšenou aktivitu, která může omezit výši škod a zbrzdit průběh kalamity. Proto vyzýváme vlastníky lesů v součinnosti s odborným lesním hospodářem k opětovnému prověření stavu jejich lesů a k odstranění a asanaci napadených stromů se zaměřením na stromy čerstvě schnoucí. Napadené dřevo je třeba urychleně mechanicky či chemicky ošetřit a to před výletem dospělců z napadeného dříví. Na tyto činnosti jsou poskytovány dotace. Vylétlé opuštěné souše se zpracovávat nemusí.

Pro Novinky Jiří Subý, starosta