Vítáme Vás na internetových stránkách obce Račín

Naše obec


Račínská lávka
Letos se na hrázi rybníka Jordán konal jubilejní 20. ročník Račínské lávky. Počasí tentokrát bylo milosrdné, závodníkům svítilo sluníčko. Hodnotné ceny byly komu rozdávat, protože startovní listina byla řádně zaplněná startujícími jak na kole, tak i na trakařích. Cenu neobdrželi pouze soutěžící, ale i pan starosta byl oceněn občany obce za největší zásluhu na tom, že Račínská lávka došla až k tomuto jubilejnímu ročníku a bude pokračovat i nadále. Po skončení akce hrála hudební skupina Jarabáček k poslechu i tanci a Račínská hospůdka se jako vždy postarala o skvělé občerstvení a nápoje. Děkujeme všem, kteří pomohli s organizací lávky, všichni si zaslouží velké díky.


Z květnového zasedání zastupitelstva obce
ZO schválilo
1. Ověřovatele zápisu Ing. Ivana Königová, Pavel Zelený
2. Firmu Pavel Březka, IČO: 74840428, Ostrov nad Oslavou 220, 594 45 na akci s názvem: Výměna střešních oken v obecním objektu čp. 18, zároveň pověřuje starostu uzavřením Smlouvy o dílo mezi obcí Račín a firmou Pavel Březka, IČO: 74840428
3. Zprávu o výsledku o přezkoumání hospodaření obce Račín za rok 2023 a závěrečný účet obce Račín za rok 2023 bez výhrad
4. Účetní závěrku obce Račín za účetní období roku 2023 v rozsahu povinných výkazů, dle příloh k jednání, bez výhrad
5. Úhradu nákladů spojených s pořízením geometrického plánu ve výši 6000,- Kč Lesnímu družstvu obcí, Ronovská 338, Přibyslav. V případě, že ze strany Lesního družstva obcí Přibyslav nepadnou žádné další finanční požadavky, zastupitelstvo obce pověřuje starostu k uzavření smlouvy na odkup částí lesních cest za cenu 46,- Kč/m2
6. Vyřazení majetku obce Račín dle předloženého vyřazovacího protokolu rok 2024
7. S okamžitou platností místo a dny pro oddávání v obci Račín – celý katastrální obvod obce Račín vyjma pozemku parc. č. 186/1 v k.ú. Račín u Polničky a všechny dny v týdnu

ZO vzalo na vědomí
1.Zprávu o činnosti kontrolního a finančního výboru za rok 2023
2.Rozpočtové opatření obce č. 1/2024

ODPADY – informace Obecního úřadu Račín DŮLEŽITÉ
Odpady v naší obci:
– směsný komunální odpad (dále jen SKO), jinak řečeno zbytkový
– tříděný, neboli separovaný odpad


Sáhněme si všichni do svědomí, jestli opravdu třídíme odpad poctivě. Obec dělala namátkové šetření – nahlížela do domovních popelnic na SKO a zjistilo se, že občané v drtivé většině háží do SKO odpad, který se dá ještě vytřídit – zejména plasty, papír, bioodpad. Na obecním úřadě jsou občanům již delší dobu k dispozici tašky na tříděný odpad (papír, plast, sklo, kovy), kdo je ještě nemá, může ZDARMA vyzvednout na OÚ.
V obci jsou dvě kontejnerová hnízda, kde jsou zajištěny nádoby na veškerý tříděný odpad. Obec vydala Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, která určuje, jak nakládat s veškerým odpadem v obci.
Méně SKO = menší poplatek za ukládání odpadu na skládce = menší místní poplatek za systém nakládání s odpady.
Pokud nezačneme poctivě třídit a nesnížíme tak množství SKO, projeví se to velmi brzy na poplatcích za odpad (který může být až 1.200,- Kč na osobu a rok). Je to na nás všech, zda uděláme vše pro to, abychom si šetřili nejen vlastní peněženku, ale i životní prostředí!!!

Pro Novinky Anna Subá, asistentka OÚ

Starší příspěvky ZDE