Víceúčelové hřiště

Provozní řád – Volnočasová plocha Račín u „Pijáčku“

– Pravidla pro užívání víceúčelového hřiště – vlastník obec Račín
Víceúčelové hřiště je určeno pro rekreaci Račínských občanů, pokud jej bude chtít využívat jiný subjekt, musí mít povolení obecního úřadu Račín, hřiště bude užíváno pouze ke sportovním činnostem: nohejbal, volejbal, malá kopaná, tenis, basketbal a ostatní míčové hry a další aktivity, ostatní plocha k odpočinku a relaxaci. Vstup na hřiště je povolen pouze ve vhodné sportovní obuvi bez ostrých hrotů a znečištění. 

Na víceúčelovém hřišti je zakázáno:
• kouření
• odhazování odpadků mimo určená místa
• opírání kol o oplocení 
• jakýmkoliv způsobem ničit nebo poškozovat zařízení hřiště
• přelézat hrazení, oplocení, a vylézat na jeho konstrukci
• jízda na kole 

Při nedodržení stanovených pravidel, nevhodném chování a výtržnictví, mohou být návštěvníci z volnočasové plochy vykázáni zástupcem obce. O tomto nevhodném chování v případě nezletilých občanů budou neprodleně informováni rodiče.
Provozovatel hřiště nenese odpovědnost za případné ztráty odložených věcí a za škody na zdraví vzniklé při neorganizované sportovní činnosti, kterou zde návštěvníci vykonávají na vlastní nebezpečí. Je proto nutné, aby rodiče poučili své děti o bezpečném chování. Každý návštěvník hřiště nese odpovědnost za jím způsobené škody na zařízení hřiště.
Všechny osoby, které vstoupí do sportovního areálu, jsou povinny řídit se tímto provozním řádem 
– Provoz a údržba sportovního areálu
Areál je volně přístupný pro výše uvedenou veřejnost
sportovní činnost denně od 7:00 do 22:00
 Každý návštěvník je po užití sportovního hřiště povinen před odchodem upravit povrch hřiště do roviny (kartáč, hrablo) 
– Ochrana zdraví návštěvníků- každý návštěvník sportovního areálu je povinen své chování přispůsobit tak, aby nedošlo ke zranění jeho a ostatních uživatelů 
K seznámení návštěvníků s provozem sportovního areálu je tento řád k dispozici v kanceláři OÚ, na webu obce a rovněž je vyvěšen na vstupní bráně do sportovního areálu.

Obecní úřad Račín 
Dne: 25.7.2016